posao u direkciji

U direkciji rade kolege odgovorne za poslovnu strategiju i usaglašavanje lokalnog poslovanja sa poslovnim pravcem Metro grupe.
Odeljenja podrške zajedno sa zaposlenima iz distributivnih centara planiraju i sprovode poslovne aktivnosti koje vode ostvarenju poslovne strategije Metro-a u Srbiji.

dvoje kolega razgovaraju

Sa gotovo 200 zaposlenih, u direkciji posluju brojna odeljenja: nabavka robe, distribucija i logistika, marketing, prodaja i dostava robe, kontrola kvaliteta, finansije, odeljenje za integrisanje podataka, IT, održavanje, ljudski resursi, odeljenje izlaganja robe, pravno odeljenje i komunikacije.

Kolege iz direkcije se bave unapređenjem odnosa sa kupcima i dobavljačima, inovacijama, i drugim poslovima koji podržavaju sveobuhvatno funkcionisanje našeg poslovnog sistema. Zaposleni iz distributivnih centara i direkcije svakodnevno sarađuju, a sve u cilju pružanja najbolje usluge našim kupcima.

Više informacija o našim sektorima:

komercijalne funkcije

Prodaja

Kolege u ovom timu se bave strateškim i svakodnevnim planiranjem, analizama i spovođenjem prodajnih aktivnosti, odnosima sa našim ključnim kupcima. Njihov zadatak je da osiguraju da su dobre prakse i trendovi koje Metro globalno praktikuje primenjene i na tržište Srbije.

Dostava

Odgovornost kolega koje se bave dostavom je da osiguraju da je taj kanal prodaje uspešan i da doprinosi uspehu našeg poslovanja. Kolege vode računa o procesu dostave, saradnji sa prevoznikom, prate lokalna pravila da bismo u skladu sa njima osigurali da su naši kupci dobili u pravo vreme i na pravi način poručenu robu.

Nabavka

Nabavka i upravljanje kategorijama proizvoda i stara se o asortimanu od gotovo 25.000 proizvoda. Njihovi zadaci su briga o aktuelnosti asortimana, kontinuirano  snabdevanje, razvoj novih proizvoda i inovacije, kao i odnosi sa dobavljačima, a sve to u cilju da se doprinese uspehu poslovanja naših HoReCa kupaca, kao i trgovaca.

Sopstvene robne marke

Ovaj tim u okviru nabavke se brine o asortimanu sopstvenih robnih marki u METRO-u: METRO Chef, Aro, METRO PROFESSIONAL, METRO Premium, SIGMA, Tarrington House i Fine Life i Rioba. Asortiman soptvenih robnih marki čini oko 20 odsto celokupne prodaje, te se razvoju novih proizvoda i inovacijama posvećuje izuzetna pažnja.  Ovaj tim svojim radom doprinosi da se na policama METRO-a nađu i proizvodi proizvedeni u Srbiji, po najvišim standardima kvaliteta a da cena bude povoljna za naše kupce.

Cenovna politika (Pricing)

Ovaj tim se bavi analizom cena na tršištu, internim parametrima poslovanja, realizacijom određenih komercijalnih aktivnosti i učestvuje u procesu kreiranja, implementacije  i održavanja naše cenovne politike uz puno razumevanje naše poslovne strategije.

Odeljenje za odnose sa kupcima (CRM)

Kolege se bave upravljanjem i analizom podataka naših kupaca, sprovođenjem kampanja u skladu sa komercijalnim planom kompanije, i pružaju neophodnu analitičku podršku ostalim sektorima. Zajedno sa kolegama koje se bave iskustvom kupovine naših kupaca i njihovim zadovoljstvom, podržavaju primenu inicijativa nastalih na osnovu NPS ankete a koje imaju za cilj da uvećaju zadovoljstvo kupovinom u Metrou. U pitanju anketa koja meri zadovoljstvo kupaca na osnovu tzv. Net Promoter Score-a.

Marketing

Planira i spovodi sve marketinške, komercijalne i promotivne aktivnosti kroz kanale komunikacije, sa posebnim akcentom na digitalnu komunikaciju, ka kupcima i široj javnosti.

administrativne funkcije

Finansije

Sektor finansija je odgovoran za sve finansijske aspekte našeg poslovanja: vođenje poslovnih knjiga, praćenje prodaje i svih pratećih aktivnosti, finansijski kontroling i sva poreska pitanja.  Kolege sarađuju sa dva servisna centra u Poljskoj i Indiji. Kolege su u svakodnevnoj komunikaciji sa našim radnjama, komercijalom, nabavkom, kao i kupcima i dobavljačima.

Ljudski resursi

Kolege iz ovog tima su odgovorni za iskustvo naših zaposlenih u okviru METRO-a, prvenstveno u smislu brige o njihovoj dobrobiti, uz redovne aktivnosti kao što su isplata zarada, karijerni razvoj, edukacije, učešće u METRO razvojnim programima, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih, implementacija globalnih inicijativa koje se odnose na zaposlene, zapošljavanje novih kandidata, napuštanje kompanije.

Pravno odeljenje

Pruža podršku u vezi sa primenom propisa ključnih za poslovanje METRO-a kao i internih procedura, vrši obuke zaposlenih, zaduženo je za izradu i reviziju ugovora i drugih pravnih dokumenata. U okviru pravnog odeljenja imenovani su zaposleni koji su u okviru METRO-a zaduženi za zaštitu podataka i usklađenost poslovanja (Compliance). 

Komunikacije

Pružaju podršku ostalim timovima u internoj komunikaciji, dok se istovremeno staraju o reputaciji METRO-a u javnosti. Ovaj tim je zadužen i za održivo poslovanje kompanije.

IT

IT tim je odgovoran za funkcionisanje informacionog sistema kompanije, održavanje i implementaciju infrastrukture koja uključuje hardver, softver, telekomunikacione sisteme i opremu, kao i pružanje podrške zaposlenima. 

operativne funkcije

Logistika i distribucija

Zaposleni u ovom odeljenju su zaduženi za sve logističke procese koji se odnose na uvoz, snabdevanje, transport, kao i efikasno poručivanje robe, u saradnji sa drugim timovima.  Kolege vode računa da roba stigne od dobavljača do naše platforme (centralnog magacina), ili direktno od dobavljača ka radnjama.  Deo kolega iz logistike je odgovoran za proces centralizovanog poručivanja i na taj način doprinose boljoj dostupnosti robe za naše kupce, a i finansijskim uštedama zbog efektnijeg planiranja poručivanja.

Odeljenje za integrisanje podataka

Da bi naše poslovanje bilo efikasno i da bismo blagovremeno i ispravno odgovorili na zahteve naših kupaca, neophodno je da imamo ispravnu bazu svih artikala koje imamo u asortimanu.  Kolege iz ovog odeljenja su odgovorne za tačne i precizne informacije o našim prodajnim artiklima i dobavljačima u sistemu koji koriste za uspešno poslovanje druga odeljenja. 

Operativni monitoring

S obzirom na veličinu našeg poslovnog sistema i dinamiku poslovanja, ovo odeljenje se stara da posao obavljamo na ispravan način.  Zadatak kolega u ovom timu je da identifikuju mesta za unapređenje načina rada, određenog poslovnog procesa ili procedure, a koji će onda doprineti uspešnijem poslovanju METRO kuće. Kontinuirano unapređenje načina na koji obavljamo naš posao ima za rezultat bolju uslugu i veće zadovoljstvo naših kupaca. 

Kontrola kvaliteta

Brine da su definisani zahtevi kvaliteta ispunjeni kako od strane METRO-a, tako i sa strane naših dobavljača. Kolege iz ovog sektora se staraju o sprovođenju standarda i procedura koje garantuju bezbedan proizvod najvišeg kvaliteta.  Takođe prenose znanje na naše zaposlene kako bismo svi brinuli o kvalitetu, a tako i o zadovoljstvu naših kupaca.

Zdravlje i bezbednost na radu

Kolege iz ovog sektora se brinu o bezbednosti i zdravlju na radu, o zaštiti od požara jer je bezbednost apsolutni prioritet METRO-a. Dodatno, bave se i smanjenjem gubitaka kroz zaštitu imovine i zaposlenih. 

Tehničko održavanje

Brine se o svim tehničkim aspektima, primarno o ispravnom funkcionisanju opreme koju koristimo u svakodnevnom radu, a koja doprinosi uspešnom procesu prodaje.  Takođe kolege brinu o energetskoj efikasnosti, uštedi resursa, kao i kvalitetu čišćenja naših objekata i pravilnom odlaganju otpada.

Odeljenje izlaganja robe

Brine o izlaganju asortimana na  način koji kupcima omogućava prijatnu i efikasnu kupovinu, tokom čitave godine.