Opšti uslovi prodaje

Kupci

Sledeći Opšti uslovi prodaje važe za kupovinu i pristup kupaca u svim distributivnim centrima METRO d.o.o. Beograd:

POJMOVI

 • METRO označava Preduzeće za trgovinu »METRO Cash & Carry« d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 120, koje se u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara bavi prodajom na veliko prehrambenih i neprehrambenih proizvoda po sistemu samoposluživanja.
 • KUPAC označava svako pravno i fizičko lice kao i drugi oblik organizovanja, registrovan kod nadležnog organa za obavljanje delatnosti a koje je registrovano kao Kupac METRO Cash & Carry distributivnih centara. U zavisnosti od konteksta pojam Kupac označava i lica koja su ovlašćena da u ime Kupca vrše kupovinu u METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 • METRO KARTICA označava besplatnu karticu izdatu od strane METRO-a određenom (registrovanom) Kupcu za upotrebu od strane njegovog ovlašćenog predstavnika.

 • Svaki subjekt koji u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje ostvari pravo na status Kupca dobija METRO Karticu na kojoj će biti navedeni podaci o Kupcu i o osobama koja su ovlašćena da u ime Kupca vrše kupovinu u METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 • Kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu METRO Kartice. Kupac je obavezan da se stara da samo lica koja je on ovlastio i na koja glase METRO Kartice kupuju robu u METRO Cash & Carry distributivnim centrima, pri čemu Kupac odgovara za štetu odnosno troškove i gubitke koji nastanu usled nedozvoljene upotrebe METRO Kartice. Kupac je obavezan da bez odlaganja prijavi gubitak ili krađu METRO Kartice kao i svaku promenu koja može uticati na ispunjavanje uslova pod kojima je stekao status Kupca, kao što je na primer: prestanak obavljanja delatnosti za koje je registrovan, prestanak radnog odnosa lica ovlašćenog da kupuje u ime Kupca i slično, te da bez odlaganja vrati METRO-u Karticu.
 • Podaci o Kupcima:
  • Prikupljanje, korišćenje i/ili obrada: METRO će prikupljati, obradjivati i/ili koristiti podatke sadržane u prijavnom formulara za Kupca ("Lični Podaci") radi administracije i održavanja poslovnog odnosa Kupca sa METRO-om, opšte i dugoročne brige o Kupcu i pružanja personalizovanih usluga Kupcima, kao i radi promovisanja prodaje, aktivnosti koje se tiču ispitivanja tržišta i mišljenja (putem elektronske pošte ili drugih sredstava elektronske komunikacije).
  • Raspolaganje podacima radi tehničke obrade: Imajući u vidu da je METRO deo METRO Grupe, velike grupe preduzeća koja posluju na medjunarodnom planu, vaši Lični Podaci se mogu prenositi u i vraćati iz jednog od medjunarodnih centara sa bazom podataka (koji vodi METRO Group Information Technology GmbH (MGI), ("Centri") i mogu se obradjivati u Centrima u svrhe navedene u stavu 3.1. METRO i Centri rade u skladu sa pravilima o zaštiti ličnih podataka Evropske unije čime se postiže razuman nivo odgovarajuće zaštite podataka i u slučajevima kada se podaci prenose u zemlje sa različitim stepenom zaštite podataka.
  • Pristup i sigurnost Ličnih podataka: Pristup Vašim Ličnim podacima će biti ograničen na ovlašćena zaposlena lica koja su potrebna radi ostvarivanja ciljeva iz stava 3.1. kao i službu za sigurnosti i održavanje IT. METRO koristi razumne tehničke i organizacione mere radi obezbedjenja sigurnosti i tajnosti Vaših Ličnih podataka i redovno proverava i poboljšava instrumente zaštite u meri u kojoj je potrebno radi usaglašavanja sa promena u pravnim propisima i/ili unapredjenjima raspoložive tehnologije.
  • Tačnost & izmena Ličnih podataka:  Vi imate pravo da pristupite i pregledate Vaše Lične podatke kao i da zahtevate ispravku, promenu, brisanje ili blokiranje Vaših Ličnih podataka.
  • Povlačenje Vaše saglasnosti: Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost koju ste dali ovom prilikom.
  • Kontakt podaci za METRO:  Ukoliko imate bilo kakva dalja pitanja i/ili molbe u pogledu (i) pristupa ili pregleda Vaših Ličnih podataka, (ii) podnošenja zahteva koji se odnose na Vaše Lične podatke ili (iii) povlačenja saglasnosti koju ste ovom prilikom,dali,  molimo Vas da se obratite službeniku METRO-a zaduženog za poslove zaštite ličnih podataka na: dataprotection@metro.rs ili zastitapodataka@metro.rs
  • Izmene forme saglasnosti:  Ukoliko METRO odluči da izmeni formu saglasnosti, METRO će Vas o tome obavestiti. Ukoliko se ne budete protivili takvoj promeni u roku od dve nedelje računajući od dana prijema takvog obaveštenja, smatraće se da ste prihvatili predmetnu promenu.  METRO će Vam ukazati na značanje Vašeg ponašanja na početku pomenutog roka odnosno u samom obaveštenju o promeni.

        Ne želim da primam (popuniti odgovarajuću kućicu)

 • Pristup METRO Cash & Carry distributivnim centrima moguć je isključivo davanjem na uvid važeće METRO Kartice. Kupac može ući u METRO Cash & Carry distributivni centar u društvu najviše dve osobe koje mu / njoj pomažu. Ta lica takodje moraju poštovati ove opšte uslove prodaje u METRO-u, pri čemu je Kupac odgovoran za njihovo ponašanje. Deci je dozvoljen pristup METRO Cash & Carry distributivnim centrima isključivo u pratnji i pod nadzorom roditelja.
 • Pri ulasku u METRO Cash & Carry distributivni centar, Kupac može ostaviti svoj prtljag ili lične stvari u ormariće koje obezbeđuje METRO, pošto je ulazak sa prtljagom, robom prethodno kupljenom u drugom prodajnom objektu, fotoaparatima, video kamerama i sl. strogo zabranjen. Iz razloga sigurnosti, takodje nije dozvoljen ulazak u METRO Cash & Carry distributivni centar sa kolicima za decu.
 • Kupac na sopstvenu odgovornost ulazi u prostorije METRO Cash & Carry distributivnih centara, koristi parking prostor i prevozna sredstva unutar kompleksa METRO Cash & Carry distributivnih centara.
 • METRO zadržava pravo da poništi METRO Kartice koje pripadaju Kupcu i raskine ugovorni odnos sa Kupcem ukoliko se Kupac ili lica koja je Kupac ovlastio za kupovinu ne pridržavaju odredaba ovih Opštih uslova prodaje ili ako se prilikom kupovine u METRO Cash & Carry distributivnim centrima ponašaju protivno uobičajenim i prihvaćenim standardima, bez prava na naknadu štete i bez posebnog navodjenja razloga i pisanog obaveštenja. U slučaju ovakvog raskida, Kupac neće više imati pristup METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 • METRO ima pravo da poništi samo jednu ili više METRO Kartica koje pripadaju Kupcu a da pri tome ne raskine ugovorni odnos sa odnosnim Kupcem. U tom slučaju ovlašćeni predstavnici Kupca na koje glase važeće METRO Kartice Kupca i dalje će imati pristup METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 • Cene istaknute u METRO Cash & Carry distributivnim centrima važe za odnosni dan i to bez obzira na količinu kupljene robe. Promotivne cene važe za vreme trajanja odnosnog promotivnog perioda a METRO zadržava pravo ograničenja količine robe po posebnim cenama koje može da kupi jedan Kupac. METRO zadržava pravo da menja cene.
 • Roba u METRO Cash & Carry distributivnim centrima prodaje se u obliku i na način kako je upakovana. Kupac koji ošteti ili otvori originalno METRO pakovanje obavezan je da kupi pakovanje u celosti.
 • Kupac  plaća račun za robu koju kupuje u gotovini ili na drugi način plaćanja odredjen posebnim uslovima plaćanja prilikom preuzimanja robe. Sva roba ostaje u vlasništvu METRO-a do trenutka prijema potpune i konačne uplate cene. Plaćanjem računa potvrdjuje da roba nema vidljivih nedostataka u pogledu količine i kvaliteta. U slučaju skrivenih nedostataka robe Kupac je dužan da se javi službi za odnose sa Kupcima. Kupac je obavezan da po prijemu proveri tačnost računa.
 • Ispravnost električnih aparata i uredjaja može se proveriti isključivo uz prisustvo radnika METRO-a na mestima koja su posebno predvidjena za tu namenu. METRO ne garantuje da kupljeni proizvod odgovora naročitoj upotrebi za koju Kupac nabavlja odredjeni proizvod.
 • Pristup električnim instalacijama i tehničkoj opremi (alati, mašine itd.) u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara strogo je zabranjen.
 • Kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini viljuškara strogo je zabranjeno. Kupac je obavezan da stalno prati i poštuje upozorenja koja se tiču bezbednosti (table, boje, oznake) kao i usmeno date instrukcije od strane METRO službenika, zvučne i svetlosne signale. METRO se oslobadja odgovornosti u slučaju bilo kakvih povreda i/ili  materijalne štete koje nastanu usled nepoštovanja i nepridržavanja gore navedenih uslova pri čemu će Kupac snositi posledice odgovornosti koja proizilazi po osnovu tako nastale štete.
 • Samoposluživanje je dozvoljeno isključivo u prostoru METRO Cash & Carry distributivnog centra koji je dostupan Kupcima i to na regalima najniže visine.
 • Ništavosti neke od odredaba ovih Opštih uslova prodaje ne povlači ništavost ostalih odredaba i neće biti od uticaja na važenje i primenu ostalih odredaba ovih Opštih uslova prodaje.
 • Kupac se obavezuje da nadoknadi svaku eventualnu štetu koja nastane kao posledica nepoštovanja odredaba ovih Opštih uslova prodaje, nepridržavanja uputstava radnika METRO-a ili na neki drugi način a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (»Službeni list SFRJ« br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i »Službeni list SRJ« br. 31/93).