On-line poručivanje/Mshop Platforma - Obaveštenje o zaštiti podataka

 1. Opšte informacije

  a) UvodKupci METRO-a koji su registrovani za našu uslugu „dostave robe“ imaju mogućnost da poruče određene artikle iz METRO asortimana putem naše On-line Platforme za poručivanje (Mshop).Ovim Obaveštenjem o zaštiti podataka, METRO Cash & Carry doo Beograd, Autoput za Novi Sad 120, Beograd-Zemun (u daljem tekstu: “Metro”  ili “mi” ili “nama”), vas informiše  o obradi vaših podataka o ličnosti i vašim pravima u vezi sa ovom obradom do koje dolazi pristupanjem Mshop stranici,  Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koji se odnose na Vas kao fizičko lice ako je vaš identited određen ili odrediv (kao što su vaše  ime i prezime, adresa, vaš telefonski broj ili e-mail adresa), dakle ukoliko možemo da te podatke povežemo sa vama kao sa fizičkim licem. U nastavku želimo posebno da vas obavestimo koji se  podaci  o ličnosti obrađuju usled vašeg korišćenja usluge Mshop-a, svrsi  ove obrade i vašim pravima koja imate u vezi sa obradom, sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon).

  b) Rukovalac/Saradnik za zaštitu podatakaMi, METRO Cash & Carry doo Beograd, Autoput za Novi Sad 120, Beograd-Zemun vam pružamo usluge dostave robe poručivanjem u Mshop-u i samim tim smo mi odgovorni za obradu vaših podataka o ličnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili zahteva  u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, možete kontaktirati našeg Saradnika za zaštitu podataka koristeći sledeće kontakte: 
  • METRO Cash & Carry doo Beograd, Saradnik za zaštitu podataka, Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd-Zemun
  • E-mail: zastitapodataka@metro.rs; dataprotection@metro.rs 
   
 2. Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti  za izvršenje usluge “dostave robe”

  Korišćenje usluge „dostave robe“ putem Mshop platforme za poručivanje,  podrazumevaće obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa sledećim uslovima:

  a) Vrste podataka 
  Ako pristupite MShop platformi, METRO će obrađivati sledeće vrste podataka o ličnosti koje ste  nam dostavili: 
  • Istorija kupovina artikala  poručenih preko platforme za online poručivanje 
  • Adresa za dostavu robe i računa/otpremnice ili računa i otpremnice i druga finansijska dokumenta

  b) Svrha i pravni osnov obrade / neophodnost dostavljanja podataka
  METRO obrađuje podatke o istoriji kupovina i podatke o adresama potrebnim da bi vam se isporučila poručena roba i dostavile isprave koje prate dostavu robe.  Ova obrada se zasniva na čl. 12  st. 1  tač. 2) Zakona. Obezbeđivanje  ovih podataka je neophodno da biste omogućili preduzimanje radnji na vaš zahtev, odnosno izvršenje ugovora zaključenih sa vama kao licem na koje se podaci odnose, a formirano na osnovu vašeg naloga putem On-line  platforme za internet poručivanje.  Niste obavezni da METRO-u date bilo koji od ovih podataka, međutim, ne možemo vam pružiti uslugu u slučaju da odbijete da date ove podatke.

  c) Period čuvanja
  U načelu, METRO čuva vaše podatke sve dok ne izbrišete svoj Mshop nalog ili pojedinačne podatke iz vašeg naloga. U slučaju da bilo koji od gore navedenih podataka podleže zakonskom roku čuvanja podataka koji je duži od navedenog perioda čuvanja, METRO će čuvati podatke na koje se to odnosi u roku trajanja koji je propisan u odgovarajućim zakonskim odredbama. U tom slučaju podaci će se čuvati u ograničenom obliku dok je dalja obrada dozvoljena isključivo radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, zaštite prava druge osobe ili razloga zaštite javnog interesa. Ako smo na osnovu zakonu obavezni da vaše podatke dalje čuvamo u svrhu dostavljanja nadležni, organima, na primer poreskim organima, ovo čuvanje i prenos vaših ličnih podataka  nadležnim organima u svrhu ispunjavanja zakonskih zasnovano je na odredbi člana  na čl. 12  st. 1  tač. 3) Zakona.

  d) Primaoci podataka
  Ako koristite uslugu “dostave robe”, vaši podaci o ličnosti koji su neophodni za isporuku robe biće prosleđeni našim dobavljačima logističkih usluga radi isporuke poručene  robe vama u naše ime. Ova obrada je neophodna za ispunjenje ugovora sa vama i zakonski je zasnovana na čl. 12  st. 1  tač. 2) Zakona. Vaši podaci o ličnosti  čuvaće se od  strane naših dobavljača logističkih usluga sve dok vam poručena roba ne bude isporučena, osim u slučaju kada su naši pružaoci logističkih usluga zakonom obavezni da dalje čuvaju vaše podatke, tj. u svrhu dostavljanja nadležnim organima, poput poreskih.

  Ako koristite uslugu “dostave robe” i odlučite da prilikom plaćanja, robu platite platnim karticama, podatke vaše platne kartice prenećemo banci koja je izdala vašu platnu karticu, radi obrade vašeg plaćanja. Ova obrada je neophodna za ispunjenje ugovora sa vama i zakonski je zasnovana na čl. 12  st. 1  tač. 2) Zakona. Vaše podatke čuvaće samo vaša banka koja je izdala vašu platnu karticu sve dok vaša uplata ne bude obrađena, osim u slučaju kada je u skladu sa zakonom dužna dai  dalje čuva vaše podatke, tj. u svrhu njihovog dostavljanja nadležnim organima, poput poreskih.

  Ako koristite uslugu “dostave robe”, i odlučite da prilikom plaćanja, robu platite platite  prenosom na račun,  po novčanom transferu, vaše bankovne podatke ćemo preneti u vašu banku u svrhu obrade vaše uplate. Ova obrada je neophodna za ispunjenje ugovora sa vama i zakonski je zasnovana na čl. 12  st. 1  tač. 2). Vaši podaci o ličnosti biće čuvani  u vašoj banci samo dok ne bude obrađena vaša uplata, osim u slučaju kada je banka u skladu sa zakonom dužna da dalje čuva vaše podatke, tj. u svrhu dostavljanja nadležnim organima, poput poreskih vlasti.


  Mi smo deo METRO Grupe, koja je međunarodno aktivna. U svrhe navedene u ovom obaveštenju,  koristimo pružaoce usluga, koji posluju u okviru METRO Grupe, kao što su zajednički uslužni centri METROa koji se nalaze u zemljama unutar i izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (tj. međunarodni data centar METRO, kojim upravlja METRO-NOM GmbH). Mi, kroz ugovorne odredbe, obezbeđujemo da ovi pružaoci usluga obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa lokalnim i evropskim propisima o zaštiti podataka kako bi garantovali visok nivo zaštite podataka, čak i ako se podaci o ličnosti prenose u zemlju u kojoj se uobičajeno primenjuje drugačiji nivo zaštite podataka i za koji ne postoji odgovarajuća odluka Komisije EU. Dodatni prenos podataka drugim primaocima se ne vrši, osim u slučaju kada nas zakon obavezuje da to učinimo. Za više informacija o odgovarajućim zaštitama za međunarodni prenos podataka ili njihovu kopiju, molimo kontaktirajte našeg Saradnika za zaštitu podataka (videti kontakt pod 1b).

 3. Vaša prava

  Kao subjekt podataka,tj. lice na koje se podaci odnose, možete se obratiti našem Saradniku za zaštitu podataka u bilo koje vreme sa zahtevom u slobodnoj formi putem gore navedenih kontakata radi ostvarivanja svojih prava u skladu sa Zakonom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti-ZZPL). Ova prava su sledeća: 
  • Pravo na informaciju o obradi podataka i pravo na kopiju obrađenih podataka (pravo na pristup, član 26. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ispravku netačnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku, članovi 29.-34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za brisanje podataka o ličnosti i, u slučaju da su podaci o ličnosti objavljeni, informisanje drugih kontrolora o zahtevu za brisanje (pravo na brisanje, članovi 29.-34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ograničenje obrade podataka (pravo na ograničenje obrade, članovi 29.-34. ZZPL),
  • Pravo da dobijete podatke o ličnosti koji se odnose na subjekat podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na zahtev za prenošenje tih podataka drugom Rukovaocu (pravo na prenosivost podataka, član 36 ZZPL),
  • Pravo na prigovor na obradu podataka kako bi se ona zaustavila (pravo na prigovor, članovi 37. ZZPL),
  • Pravo na opoziv datog pristanka u bilo koje vreme kako bi se zaustavila obrada podataka koja je zasnovana na Vašem pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva (pravo na opoziv pristanka, član 15. ZZPL).
  • Pravo na pritužbu nadležnom organu ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama zakona (pravo na podnošenje pritužbe Povereniku, čl. 82. ZZPL).