Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje za profesionalne kupce

Sledeći Opšti uslovi prodaje važe za kupovinu u svim distributivnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd: 

Pojmovi:

METRO

označava Preduzeće za trgovinu »METRO Cash & Carry« d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 120, matični broj: 17482700,  koje  se u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara bavi trgovinom na veliko prehrambenih i neprehrambenih proizvoda po sistemu samoposluživanja kao osnovnom delatnošću.

Kupac

označava svako pravno i fizičko lice - preduzetnika kao i drugi oblik organizovanja, registrovan kod nadležnog organa za obavljanje delatnosti koje kupuje robu za dalju prodaju ili za obavljanje profesionalne delatnosti i koje je registrovano kao Kupac METRO Cash & Carry distributivnih centara. U zavisnosti od konteksta pojam Kupac označava i lica koja su ovlašćena da u ime Kupca vrše kupovinu u METRO Cash & Carry distributivnim centrima.

METRO kartica

označava besplatnu karticu izdatu od strane METRO-a  određenom (registrovanom) Kupcu za kupovinu od strane njega i njegovih ovlašćenih predstavnika.

Opšti uslovi prodaje:

 1. Svako lice koje u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje ostvari pravo na status Kupca dobija METRO Karticu na kojoj će biti navedeni podaci o Kupcu i o osobama koje su ovlašćene da u ime i za račun Kupca vrše kupovinu u METRO Cash&Carry distributivnim centrima.
 2. Kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu METRO Kartice i postupanje u skladu sa važećim propisima iz oblasti prometa roba i usluga. Kupac je obavezan da se stara da samo lica koja je on ovlastio i na koja glase METRO Kartice kupuju robu u METRO Cash & Carry distributivnim centrima, pri čemu Kupac odgovara za štetu odnosno troškove i gubitke koji nastanu usled nedozvoljene upotrebe METRO  kartice. Kupac je obavezan da bez odlaganja prijavi gubitak ili krađu METRO Kartice kao i svaku promenu koja može uticati na ispunjavanje uslova pod kojima je stekao status Kupca, kao što je na primer prestanak obavljanja delatnosti za koje je registrovan, prestanak radnog odnosa lica ovlašćenog da kupuje u ime Kupca i slično, te da bez odlaganja vrati METRO-u Karticu. 
 3. Kupovina u METRO Cash & Carry distributivnim centrima moguća je isključivo davanjem na uvid važeće METRO kartice. Lica koja su u kupovini sa registrovanim METRO Kupcem takođe moraju poštovati ove Opšte uslove prodaje u METRO-u, pri čemu je Kupac odgovoran za njihovo ponašanje. Deci  je dozvoljen pristup METRO objektima isključivo u pratnji i pod nadzorom roditelja/staratelja.
 4. Pri ulasku u distributivne centre METRO-a, Kupac može da ostavi svoj prtljag ili lične stvari u ormariće-sandučiće na zaključavanje  koje obezbeđuje METRO.  Obezbeđenje METRO-a u slučaju sumnje, iz bezbedonosnih razloga, može izvršiti uvid u prtljag Kupca koji Kupac ne želi da ostavi u obezbeđene ormariće prilikom  kupovine. Na celom području distributivnog centra (napolju i unutra) zabranjeno je fotografisanje i/ili snimanje tehničkih sistema zaštite i/ili bilo koje drugo fotografsanje i/ili snimanje čije prikazivanje ili objavljivanje može naneti štetu METRO –u.
 5. Kupac na sopstvenu odgovornost ulazi u prostorije METRO Cash & Carry distributivnih centara, koristi parking prostor i prevozna sredstva unutar kompleksa METRO Cash&Carry distributivnih centara.
 6. METRO zadržava pravo da poništi METRO Kartice koje pripadaju Kupcu i raskine ugovorni odnos sa Kupcem ukoliko se Kupac ili lica koja je Kupac ovlastio za kupovinu ne pridržavaju odredaba ovih Opštih uslova prodaje ili ako se prilikom kupovine u METRO Cash & Carry distributivnim centrima ponašaju protivno  uobičajenim i prihvaćenim standardima, bez prava na naknadu štete i bez posebnog navodjenja razloga i pisanog obaveštenja. U slučaju ovakvog raskida, Kupac neće više imati pravo kupovine u METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 7. METRO ima pravo da poništi samo jednu ili više METRO Kartica koje pripadaju Kupcu, a da pri tom ne raskine ugovorni odnos sa odnosnim Kupcem. U tom slučaju ovlašćeni predstavnici Kupca na kojeg glase važeće METRO Kartice Kupca i dalje će imati pristup METRO Cash & Carry distributivnim centrima.
 8. Cene istaknute u METRO Cash & Carry distributivnim centrima važe za odnosni dan i to bez obzira na količinu kupljene robe.  Podsticajne cene važe za vreme trajanja odnosnog prodajnog podsticaja a METRO zadržava pravo ograničenja količine robe po posebnim cenama koje može da kupi jedan Kupac. obzira na 
 9. Kupac plaća račun za robu koju kupuje u gotovini ili na drugi način plaćanja određen posebnim uslovima plaćanja prilikom preuzimanja robe. Plaćanjem robe, Kupac potvrđuje da roba nema vidljivih nedostataka u pogledu količine i kvaliteta. U slučaju skrivenih nedostataka robe Kupac je dužan da se javi službi koja je nadležna za odnose sa Kupcima. Kupac je obavezan da po prijemu proveri tačnost računa.
 10. Ispravnost električnih aparata i uredjaja može se proveriti isključivo uz prisustvo radnika METRO-a na mestima koja su posebno predvidjena za tu namenu. METRO ne garantuje da kupljeni proizvod odgovara naročitoj upotrebi za koju Kupac nabavlja odredjeni proizvod.
 11. Pristup električnim instalacijama i tehničkoj opremi (alati, mašine itd.) u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara strogo je zabranjen.
 12. Kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini viljuškara strogo je zabranjeno. Kupac je obavezan da stalno prati i poštuje upozorenja koja se tiču bezbednosti (table, boje, oznake) kao i usmeno date instrukcije od strane zaposlenih METRO-a kao i zvučne i svetlosne signale. METRO se oslobađa odgovornosti u slučaju bilo kakvih povreda i/ili materijalne štete koje nastanu usled nepoštovanja i nepridržavanja gore navedenih uslova pri čemu će Kupac snositi posledice odgovornosti koja proizilazi po osnovu tako nastale štete.
 13. Samoposluživanje je dozvoljeno isključivo u prostoru METRO Cash&Carry distributivnog centra koji je dostupan Kupcima i to na regalima najniže visine.
 14. Ništavost neke od odredaba ovih Opštih uslova prodaje ne povlači ništavost ostalih odredaba i neće biti od uticaja na važenje i primenu ostalih odredaba ovih Opštih uslova prodaje.
 15. Kupac se obavezuje da nadoknadi svaku eventualnu štetu koja nastane kao posledica nepoštovanja odredaba ovih Opštih uslova prodaje, nepridržavanja uputstava zaposlenih METRO-a ili na neki drugi način a u skladu sa odredbama važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

opšti uslovi prodaje za Metro friends kupce

Sledeći Opšti uslovi prodaje važe za kupovinu u distributivnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd: 

Pojmovi:

METRO

označava Preduzeće za trgovinu »METRO Cash & Carry« d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 120, matični broj: 17482700,  koje  se u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara bavi trgovinom na veliko prehrambenih i neprehrambenih proizvoda po sistemu samoposluživanja kao osnovnom delatnošću  i trgovinom na malo u vidu prateće delatnosti.

Kupac

označava svako fizičko lice koje je registrovano kao Kupac METRO distributivnih centara u skladu sa METRO poslovnom politikom. 

METRO kartica

označava besplatnu karticu izdatu od strane METRO-a Kupcu za kupovinu u METRO distributivnim centrima.

Opšti uslovi prodaje:

 1. Svako lice koje u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje ostvari pravo na status Kupca dobija METRO Karticu na kojoj će biti navedeni podaci o Kupcu - fizičkom licu koje može u METRO distributivnim centrima da vrši kupovinu robe iz maloprodaje koja nije namenjena daljoj prodaji već se kupuje radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva, odnosno radi  krajnje potrošnje.
 2. Kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu METRO Kartice i odgovara za štetu odnosno troškove i gubitke koji nastanu usled nedozvoljene upotrebe METRO Kartice. Kupac je obavezan da bez odlaganja prijavi gubitak ili krađu METRO Kartice. 
 3. Kupovina u METRO Cash & Carry distributivnim centrima moguća je isključivo davanjem na uvid važeće METRO kartice. Lica koja su u kupovini sa registrovanim METRO Kupcem takođe moraju poštovati ove Opšte uslove prodaje u METRO-u, pri čemu je Kupac odgovoran za njihovo ponašanje. Deci  je dozvoljen pristup METRO objektima isključivo u pratnji i pod nadzorom roditelja/staratelja.
 4. Pri ulasku u distributivne centre METRO-a, Kupac može da ostavi svoj prtljag ili lične stvari u ormariće-sandučiće na zaključavanje  koje obezbeđuje METRO.  Obezbeđenje METRO-a u slučaju sumnje, iz bezbedonosnih razloga, može izvršiti uvid u prtljag Kupca koji Kupac ne želi da ostavi u obezbeđene ormariće prilikom  kupovine. Na celom području distributivnog centra (napolju i unutra) zabranjeno je fotografisanje i/ili snimanje tehničkih sistema zaštite i/ili bilo koje drugo fotografsanje i/ili snimanje čije prikazivanje ili objavljivanje može naneti štetu METRO –u.
 5. Kupac na sopstvenu odgovornost ulazi u distributivne centre METRO-a, koristi parking prostor i prevozna sredstva unutar kompleksa METRO-a.
 6. METRO zadržava pravo da poništi METRO Karticu koja pripada Kupcu i raskine ugovorni odnos sa Kupcem ukoliko se Kupac ne pridržava odredaba ovih Opštih uslova prodaje ili ako se prilikom kupovine u METRO distributivnim centrima ponaša protivno uobičajenim i prihvaćenim standardima, bez prava na naknadu štete i bez posebnog navodjenja razloga i pisanog obaveštenja. U slučaju ovakvog raskida, Kupac neće više imati pravo kupovine u METRO distributivnim centrima.
 7. U METRO distributivnim centrima, Cash&Carry trgovinskog formata, obavlja se trgovina na veliko uz prateću maloprodajnu delatnost te su istaknute MP cene sa PDV-om  i VP cene bez PDV-a. Podsticajne cene važe za vreme trajanja odnosnog prodajnog podsticaja a METRO zadržava pravo ograničenja količine robe po posebnim cenama koje može da kupi jedan Kupac. 
 8. Kupcu se na ime kupljene robe izdaje fiskalni isečak. Plaćanjem robe, Kupac potvrđuje da roba nema vidljivih nedostataka u pogledu količine i kvaliteta. U slučaju skrivenih nedostataka robe Kupac je dužan da se javi službi koja je nadležna za odnose sa Kupcima. Kupac je obavezan da po prijemu proveri tačnost fiskalnog isečka.
 9. Ispravnost električnih aparata i uređjaja može se proveriti isključivo uz prisustvo radnika METRO-a na mestima koja su posebno predvidjena za tu namenu. METRO ne garantuje da kupljeni proizvod odgovara naročitoj upotrebi za koju Kupac nabavlja odredjeni proizvod.
 10. Pristup električnim instalacijama i tehničkoj opremi (alati, mašine itd.) u okviru prostorija i kompleksa METRO-a strogo je zabranjen.
 11. Kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini viljuškara strogo je zabranjeno. Kupac je obavezan da stalno prati i poštuje upozorenja koja se tiču bezbednosti (table, boje, oznake) kao i usmeno date instrukcije od strane zaposlenih METRO-a kao i zvučne i svetlosne signale. METRO se oslobađa odgovornosti u slučaju bilo kakvih povreda i/ili materijalne štete koje nastanu usled nepoštovanja i nepridržavanja gore navedenih uslova pri čemu će Kupac snositi posledice odgovornosti koja proizilazi po osnovu tako nastale štete.
 12. Samoposluživanje je dozvoljeno isključivo u prostoru koji je dostupan Kupcima i to na regalima najniže visine.
 13. Ništavost neke od odredaba ovih Opštih uslova prodaje ne povlači ništavost ostalih odredaba i neće biti od uticaja na važenje i primenu ostalih odredaba ovih Opštih uslova prodaje.
 14. Kupac se obavezuje da nadoknadi svaku eventualnu štetu koja nastane kao posledica nepoštovanja odredaba ovih Opštih uslova prodaje, nepridržavanja uputstava zaposlenih METRO-a ili na neki drugi način a u skladu sa odredbama važećeg Zakona o obligacionim odnosima.