USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICA KOMPANIJE METRO SRBIJA

Uslovi korišćenja

Ovde navedeni uslovi korišćenja Internet stranica METRO Cash & Carry d.o.o. predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici predmetnih stranica. Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove:

 

Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove veb-stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih veb-stranica ili u vezi sa njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. METRO Cash & Carry d.o.o. ne odgovara za pristup predmetnim internet stranicama sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup internet stranicama sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

 

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada METRO Cash & Carry d.o.o, ili je ustupljen METRO Cash & Carry d.o.o, a u vlasništvu je trećih lica. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica METRO Cash & Carry d.o.o. pojedinačnih delova i elemenata internet stranica, logotipa METRO Cash & Carry d.o.o, bez izričitog pismenog odobrenja METRO Cash & Carry d.o.o.

Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Ovim ste upoznati i prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

Informacije koje METRO Cash & Carry d.o.o. objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja, međutim, METRO Cash & Carry d.o.o. ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka objavljenih na ovim internet stranicama. METRO Cash & Carry d.o.o. ne garantuje, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi sa tim. METRO Cash & Carry d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. METRO Cash & Carry d.o.o. ne garantuje da će ova veb-lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet lokacije na svoju sopstvenu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, prihvataju da obeštete METRO Cash & Carry d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Prilikom poseta predmetnih stranica vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

 

Obavezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlašćena lica, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vaše dozvole ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim internet stranicama nikome izvan METRO-a, osim u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka i u slučajevima kad je takve podatke neohodno otkriti ovlašćenim saradnicima METRO-a u cilju održavanja i vođenja aktivnosti na veb-stranicama METRO-a, uključujući, na primer, dodelu nagrada u nekoj igri na internetu, s tim da su ti saradnici METRO-a obavezni da čuvaju poverljivost takvih podataka i da ih ne otkrivaju trećim licima osim na osnovu ovlašćenja lica o čijim je podacima reč u konkretnom slučaju.

METRO Cash & Carry d.o.o. može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na ovim internet stranicama.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te METRO Cash & Carry d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pri tom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Dalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući, primera radi, razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo METRO Cash & Carry d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pripada kompaniji METRO Cash & Carry d.o.o. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje METRO Cash & Carry d.o.o. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih internet stranica nije dopuštena. 

Korišćenjem materijala sa internet stranica, medijski korisnici obvezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

 

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Autorska prava ©METRO Cash & Carry d.o.o. 2019.
Sva prava zadržana.