POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI za pristupanje projektu „MOJA RADNJA“

1. Prikupljanje, korišćenje i/ili obrada podataka: METRO CASH&CARRY d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad, matični broj 17482700 je Rukovalac Vaših podataka o ličnosti („Rukovalac") u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon"), koji je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti. Rukovalac je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje možete kontaktirati u bilo koje doba na sledeće kontakt podatke: e-mail adresa dataprotection@metro.rs i zastitapodataka@metro.rs

 

2. METRO će prikupljati, obrađivati i/ili koristiti lične podatke koji se odnose na Vas, sadržane u prijavi za pristupanje projektu „Moja Radnja“ i eventualne druge podatke koje samoinicijativno i dobrovoljno dostavite ukoliko postoji potreba, za ovde opisane svrhe i to uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće podatke: ime i prezime, adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona („Podaci o ličnosti“), sve u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim i drugim pravnim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti. Podatke iz prijave koristimo kako bismo vas kontaktirali, na vaš zahtev, u cilju zaključenja ugovora, odnosno kako bismo Vam pojasnili komercijalne i druge uslove učešća u projektu „Moja Radnja“ i pregovarali sa vama o saradnji u okviru naše franšizne mreže „Moja Radnja“, sve u cilju da postanete naš kupac i Partner. Po osnovu poštovanja pravnih obaveza Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u sledeće svrhe: plaćanja poreza, statističke i istraživačke svrhe, kao i druge obaveze prema nadležnim organima, kao i po osnovu učešća u bilo kakvom sudskom ili drugom sporu radi zaštite naših prava. Po osnovu ostvarenja naših legitimnih interesa obrađivaćemo Vaše Podatke o ličnosti u sledeće svrhe: ispitivanje eventualnih prevara, praćenja da li postoje sankcije a (npr. trgovinske ili finansijske sankcije), otkrivanje i sprečavanje nezakonitog ponašanja, sve u odnosu na Rukovaoca od strane prijavljenih lica. Ukoliko postanete naš Kupac/Partner, dodatno ćemo Vas obavestiti o obradi Vaših Podataka o ličnosti, Vas kao Kupca/Partnera, a ukoliko promene utiču na obradu tako da dalja obrada treba da se zasniva na vašem pristanku, od vas ćemo tražiti pristanak.

 

3. Raspolaganje podacima (primaoci Podataka o ličnosti): Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni pružaocu usluge call centra, pružaocima usluga obezbeđenja i računovodstva, pružaocima usluga cloud hostinga, internet platformi i održavanja, nadležnim organima i sudovima na njihov zahtev.

 

4. Prenos podataka: Mi smo deo METRO Grupe koja posluje na međunarodnom planu. Da bismo postigli gore pomenute svrhe i uspostavili jedinstven sistema automatske obrade podataka za sva privredna društva koja posluju u okviru Metro grupe, iz tehničkih razloga, angažujemo pružaoce usluga i obrađivače, na primer naši pružaoci usluga cloud hostinga, internet platformi i održavanja ili naši provajderi usluga za kontakt telefonom. To su spoljni pružaoci usluga, a takođe i pružaoci usluga u okviru METRO grupe, poput zajedničkih servisnih centara METRO grupe, koji se nalaze izvan Republike Srbije, u zemljama unutar i izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (npr. Međunarodni centar podataka METRO grupe kojim upravlja METRO Sistems GmbH). Prenos Podataka o ličnosti se vrši u drugu državu, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, za koje je utvrđeno da obezbeđuju primeren nivo zaštite Podataka o ličnosti[1]. U slučaju prenosa Podataka o ličnosti u države, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite, prenos Podataka o ličnosti osiguravamo uz primenu odgovarajućih mera zaštite, sa ovim pružaocima usluga, kojima se oni obavezuju da obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom, kako bi garantovali visok nivo zaštite Podataka o ličnosti. Drugi prenos Podataka o ličnosti drugim primaocima se ne obavlja, osim ako smo to obavezni po zakonu.

 

5. Rok čuvanja podataka o ličnosti: Podaci o ličnosti će se čuvati do okončanja odnosa sa Rukovaocem. U svakom slučaju Podaci o ličnosti se čuvaju u periodu koji je razumno potreban u skladu sa svrhom obrade Podataka o ličnosti, odnosno kada je takav rok određen zakonom. Podaci o ličnosti se čuvaju u svakom slučaju ako postoji zakonska obaveza Rukovaoca da čuva Podatke o ličnosti u određenom vremenskom roku u skladu sa knjigovodstvenim, poreskim i ostalim propisima;

 

6. Prava u vezi sa obradom Podataka o ličnosti: Pravo na pristup Podacima o ličnosti; Pravo na ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade; Pravo na prigovor; Pravo na prenosivost Podataka o ličnosti; Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, ali opoziv pristanka u tom slučaju ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva; Pravo da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zahtev u vezi sa ostvarivanjem svojih prava podnosite Rukovaocu u elektronskoj formi putem e-mail adrese: dataprotection@metro.rs ili zastitapodataka@metro.rs.

 

7. Rukovalac može ograničiti prava Kupca u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka o ličnosti, u slučajevima propisanim Zakonom.

 

8. Obaveznost davanja Podataka o ličnosti i automatizovano donošenje odluka: Davanje Podataka o ličnosti bazirano je na slobodnoj volji, međutim dostavljanje određenih, u prijavnom formularu navedenih Podataka o ličnosti je neophodno za svrhu prethodnog zaključenja ugovora sa Rukovaocem. U slučaju da odbijete da dostavite takve Podatke o ličnosti Rukovalac neće biti u mogućnosti da Vas kontaktira radi zaključenja ugovora. [1]Primeren nivo zaštite je obezbeđen u: (i) državama i međunarodnim organizacijama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti; (ii) državama, delu njihovih teritorija, u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije određeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite; i (iii) državama, delu njihovih teritorija, u jedom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama koje se nalaze na listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, koju je donela Vlada Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 55/19).

 

 

______________________________________________

*1: Primeren nivo zaštite je obezbeđen u: (i) državama i međunarodnim organizacijama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti; (ii) državama, delu njihovih teritorija, u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije određeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite; i (iii) državama, delu njihovih teritorija, u jedom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama koje se nalaze na listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, koju je donela Vlada Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 55/19).