POLITIKA PRIVATNOSTI za METRO FRIENDS Kupce 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Prikupljanje, korišćenje i/ili obrada podataka: METRO CASH&CARRY d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad, matični broj 17482700 je Rukovalac Vaših podataka o ličnosti („Rukovalac") u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon"), koji je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti. Rukovalac je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje možete kontaktirati u bilo koje doba na sledeće kontakt podatke: e-mail adresa dataprotection@metro.rs  i zastitapodataka@metro.rs

 2. METRO će prikupljati, obrađivati i/ili koristiti lične podatke koji se odnose na Kupca sadržane u Obrascu za registraciju Kupca i eventualne druge podatke koje mu Kupac tokom trajanja poslovnog odnosa samoinicijativno i dobrovoljno dostavi ukoliko postoji potreba, za ovde opisane svrhe i to uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće podatke: ime i prezime, adresu, JMBG, adresu elektronske pošte i broj telefona, broj pasoša, datume kupovine i video snimke sa nadzornih kamera Rukovaoca („Podaci o ličnosti“), sve u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim i drugim pravnim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.

 3. Po osnovu izvršenja ugovora obradu Vaših Podataka o ličnosti možemo da vršimo u sledeće svrhe: registracija Kupaca  i izrada Metro kartica koje se koriste za kupovinu u prodajnim objektima METROa, izdavanje računa, rešavanje reklamacija, dostavljanje robe na adresu u skladu sa poslovnom politikom METROa, u svrhu svakodnevnog poslovanja sa Kupcem i administracije, što je sve deo opšte i dugoročne brige o Kupcu i pružanja personalizovanih usluga Kupcima. 

 4. Po osnovu poštovanja pravnih obaveza Podatke o ličnosti Kupaca obrađujemo u sledeće svrhe: plaćanja poreza, statističke i istraživačke svrhe, kao i druge obaveze prema nadležnim organima, kao i po osnovu učešća u bilo kakvom sudskom ili drugom sporu radi zaštite naših prava.

 5. Po osnovu ostvarenja naših legitimnih interesa obrađivaćemo Vaše Podatke o ličnosti u sledeće svrhe: zaštita imovine i lica u koje svrhe se sprovodi video nadzor, ispitivanje eventualnih prevara učinjenih od strane Kupca (npr. vršenje neodgovarajućih plaćanja), praćenja da li postoje sankcije Kupca (npr. trgovinske ili finansijske sankcije), otkrivanje i sprečavanje nezakonitog ponašanja u odnosu na Rukovaoca od strane Kupca.

 6. Po osnovu Vašeg pristanka obrađivaćemo Vaše Podatke o ličnosti u sledeće svrhe: sprovođenje promotivnih i marketinških aktivnosti i kampanja usmerenih na podsticanje prodaje putem: slanja newsletter-a,  sprovođenja  kampanja „terminacije“ (kampanja usmerena na lica kojima uskoro ističe važenje METRO kartice, kroz koju se obaveštavate da će kartica uskoro biti deaktivirana ukoliko se ne obnovi važenje) i „reaktivacije“ (kampanja usmerena na lica koji ne kupuju izvesno vreme gde se nuđenjem posebnih pogodnosti-vaučera za kupovinu podstiče dalja kupovina) i anketa o zadovoljstvu uslugama (NPS), sprovođenja aktivnosti koje se tiču ispitivanja tržišta i mišljenja (putem elektronske pošte ili drugih sredstava elektronske komunikacije) i promocija Kupaca putem društvenih mreža, u svrhu dodele nagrada u slučaju organizovanja nagradnih igara kao i za druge slične ili iste akcije čiji nazivi kasnije mogu biti promenjeni, ili mogu doživeti određene manje izmene u sadržaju i načinu sprovođenja. Dodatno vršimo generalno „segmentiranje" Kupaca u odgovarajuće 3 kategorije prema potrošačkim navikama, nakon čega se prati njihova potrošnja u svrhu optimizacije poslovanja i ostvarivanja prava Kupaca na dodatne pogodnosti, npr. količinske rabate, pri čemu će prilikom donošenja finalne odluke na osnovu sprovedenih kampanja u proces odlučivanja biti uključeni nadležni zaposleni kod Rukovaoca, a Kupac će svakako imati pravo da osporava odluku pred ovlašćenim licem.
  METRO će za sprovođenje ovde opisanih aktivnosti, posebno slanje promotivnih časopisa i upita (za kampanje, mišljenja, ankete, ažuriranje podataka), koristiti isključivo kontakt podatke: adresu, broj telefona ili e-mail, koje ste izričito naveli kao kontakt podatke prilikom popunjavanja Obrasca za registraciju kupaca ili naknadno ažuriranjem ili dobrovoljnim dostavljanjem METROu drugog kontakt podatka. Broj mobilnog telefona podrazumeva kontaktiranje putem poziva, SMSa, Viber-a ili drugih aplikacija (npr. WhatsApp, Facebook Messenger, M/Companion) putem kojih dobrovoljno i uobičajeno komunicirate sa METRO-om. Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete svoj pristanak za kontakt, kao i da, ukoliko imate bilo kakva dalja pitanja i/ili molbe u pogledu pristupa ili pregleda svojih podataka o ličnosti i ostvarivanja svojih drugih prava u vezi istih, kontaktirate Lice za zaštitu podataka METRO-a, putem e-mail adrese iz tačke 1. Kupci i Vlasnici kartica su svesni da ih METRO i u budućnosti može kontaktirati, kao i obrađivati prikupljene Podatke o ličnosti za sve ostale promotivne i marketinške aktivnosti i kampanje kao i nastavke ili izmene kampanja i aktivnosti navedenih gore, sve do okončanja odnosa Rukovaoca sa Kupcem i vraćanja Metro kartice ili do trenutka opoziva pristanka na obradu Podataka o ličnosti za svrhe iz ove tačke 6.
  Dodatno, po osnovu pristanka vrši se obrada podataka o ličnosti Vlasnika kartice za svrhu registracije i izrade Metro kartice.

 7. Raspolaganje podacima (primaoci Podataka o ličnosti): Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni pružaocima usluga štampanja promotivnih časopisa i materijala Metro-a koji će se slati na Vašu adresu, turističkim agencijama za slučaj promotivnih kampanja i dodele nagrada kupcima dobitnicima nagradnih igara, pružaocu usluge call centra, marketinškim agencijama, pružaocima usluga obezbeđenja i računovodstva, pružaocima usluga cloud hostinga, internet platformi i održavanja, pružaocima usluga slanja SMS poruka i viber poruka, advokatskim kancelarijama, kao i pružaocima usluga marketinga preko društvenih mreža, nadležnim organima i sudovima na njihov zahtev.

 8. Prenos podataka: Mi smo deo METRO Grupe koja posluje na međunarodnom planu. Da bismo postigli gore pomenute svrhe i uspostavili jedinstven sistema automatske obrade podataka za sva privredna društva koja posluju u okviru Metro grupe, iz tehničkih razloga, angažujemo pružaoce usluga i obrađivače, na primer naši pružaoci usluga cloud hostinga, internet platformi i održavanja, za štampanje kartice klijenta, koje dobijate od nas, ili naši provajderi usluga za slanje e-mailova i SMS-a, kontakt telefonom ili štampanje personalizovanog oglašavanja. To su spoljni pružaoci usluga, a takođe i pružaoci usluga u okviru METRO grupe, poput zajedničkih servisnih centara METRO grupe, koji se nalaze izvan Republike Srbije, u zemljama unutar i izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (npr. Međunarodni centar podataka METRO grupe kojim upravlja METRO Sistems GmbH). Prenos Podataka o ličnosti se vrši u drugu državu, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, za koje je utvrđeno da obezbeđuju primeren nivo zaštite Podataka o ličnosti . U slučaju prenosa Podataka o ličnosti u države, deo njene teritorije, u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite, prenos Podataka o ličnosti osiguravamo uz primenu odgovarajućih mera zaštite, sa ovim pružaocima usluga, kojima se oni obavezuju da obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom, kako bi garantovali visok nivo zaštite Podataka o ličnosti. Drugi prenos Podataka o ličnosti drugim primaocima se ne obavlja, osim ako smo to obavezni po zakonu.

 9. Rok čuvanja podataka o ličnosti: Podaci o ličnosti će se čuvati do okončanja odnosa sa Rukovaocem i vraćanja Metro kartice ili do trenutka opoziva pristanka na obradu Podataka o ličnosti. U svakom slučaju Podaci o ličnosti se čuvaju u periodu koji je razumno potreban u skladu sa svrhom obrade Podataka o ličnosti, odnosno kada je takav rok određen zakonom. Podaci o ličnosti se čuvaju do trenutka kada se opozove pristanak na obradu Podataka o ličnosti (u situacijama gde je pristanak osnov za obradu Podataka o ličnosti), osim ukoliko postoji drugi pravni osnov za obradu. Podaci o ličnosti se čuvaju u svakom slučaju ako postoji zakonska obaveza Rukovaoca da čuva Podatke o ličnosti u određenom vremenskom roku u skladu sa knjigovodstvenim, poreskim i ostalim propisima;

 10.  Prava Kupaca u vezi sa obradom Podataka o ličnosti: Pravo na pristup Podacima o ličnosti; Pravo na ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade; Pravo na prigovor; Pravo na prenosivost Podataka o ličnosti; Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, ali opoziv pristanka u tom slučaju ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva; Pravo da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zahtev u vezi sa ostvarivanje svojih prava Kupac podnosi Rukovaocu u elektronskoj formi putem e-mail adrese: dataprotection@metro.rs ili zastitapodataka@metro.rs.

 11.  Rukovalac može ograničiti prava Kupca u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka o ličnosti, u slučajevima propisanim Zakonom.

 12.  Obaveznost davanja Podataka o ličnosti i automatizovano donošenje odluka: Davanje Podataka o ličnosti bazirano je na slobodnoj volji, međutim dostavljanje određenih Podataka o ličnosti je neophodno za svrhu izvršenja i prethodnog zaključenja ugovora sa Rukovaocem. U slučaju da Kupac odbije da dostavi takve Podatke o ličnosti Rukovalac neće biti u mogućnosti da zaključi i izvrši ugovor sa njim/njom. Rukovalac vrši segmentiranje Podataka o ličnosti Kupca, kako je objašnjeno iznad. Prilikom obavljanja ovde navedenih aktivnosti poštovaće se obaveza čuvanja tajnosti predmetnih Podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima.