izjava o saglasnosti

Davalac saglasnosti ovim daje u korist METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd (u daljoj Izjavi Korisnik), sledeću

SAGLASNOST

Da Korisnik može koristiti fotografije iz navedenog objekta za potrebe sopstvene promocije (publikovanje na web sajtu, društvenim mrežama, lifletima, brošurama i slično), bez nadoknade i bilo kakvih (prostornih, predmetnih ili vremenskih) ograničenja.

Fotografije koje Korisnik može koristiti u navedene svrhe mogu prikazivati unutrašnjost i spoljašnost objekta, kao i pripremljenu hranu i piće iz objekta.

Davalac saglasnosti takođe ustupa isključivo imovinsko autorsko pravo na fotografije i saglasan je da se korišćenje fotografija nastalih u navedenom objektu neće smatrati bilo kakvom zloupotrebom od strane Korisnika.

Korisnik ovo pravo ne može da prenese na treće lice bez pismene saglasnosti Davaoca saglasnosti.

Davalac saglasnosti je dužan da se uzdržava od postupaka koji bi ometali Korisnika u nesmetanom korišćenju ustupljenog prava.

Davalac saglasnosti zadržava ostala autorska prava nad navedenim autorskim delom, prema važećim propisima.

Ova Izjava o saglasnosti je važeća bez pečata i potpisa.
 

NAPOMENA O ČUVANJU I KORIŠĆENJU PODATAKA

 

Korisnik prikuplja lične podatke Davaoca saglasnosti isključivo u svrhu određenu ovom Izjavom o saglasnosti, a na osnovu dozvole Davaoca saglasnosti.

Prikupljene lične podatke Korisnik čuva u elektronskom obliku, a u svrhu zaštite primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mere zaštite ličnih podataka i procedure kako bi se sprečilo da se ličnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima web sajta ne bi neovlašćeno pristupalo i kako bi se osiguralo da se isti koriste u skladu sa svrhom njihovog prikupljanja.

Davalac saglasnosti ovlašćen je da u svako doba zatraži informacije o tome koje lične podatke Korisnik čuva o njemu u svojoj bazi, kao i da zatraži da se svi ili pojedini podaci obrišu ili izmene. Davalac saglasnosti to može učiniti tako što će kontaktirati Korisnika na info@metro.rs i dostaviti takav zahtev.

U svakom trenutku Davalac saglasnosti može zatražiti od Korisnika potvrdu da li se obrađuju njegovi lični podaci, kao i pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade podataka.