OPŠTI USLOVI PRODAJE za METRO Friends kupce i dostavu

Sledeći Opšti uslovi prodaje važe za kupovinu u distributivnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd:

 

 

POJMOVI

 

  • METRO označava Preduzeće za trgovinu »METRO Cash & Carry« d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 120, matični broj: 17482700,  koje  se u okviru METRO Cash & Carry distributivnih centara bavi trgovinom na veliko prehrambenih i neprehrambenih proizvoda po sistemu samoposluživanja kao osnovnom delatnošću  i trgovinom na malo u vidu prateće delatnosti.
  • KUPAC označava svako fizičko lice koje je registrovano kao Kupac METRO distributivnih centara u skladu sa METRO poslovnom politikom. 
  • METRO KARTICA označava besplatnu karticu izdatu od strane METRO-a Kupcu za kupovinu u METRO distributivnim centrima.

 

1. Svako lice koje u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje ostvari pravo na status Kupca dobija METRO Karticu na kojoj će biti navedeni podaci o Kupcu - fizičkom licu koje može u METRO distributivnim centrima da vrši kupovinu robe iz maloprodaje koja nije namenjena daljoj prodaji već se kupuje radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva, odnosno radi  krajnje potrošnje.

 

2. Kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu METRO Kartice i odgovara za štetu odnosno troškove i gubitke koji nastanu usled nedozvoljene upotrebe METRO Kartice. Kupac je obavezan da bez odlaganja prijavi gubitak ili krađu METRO Kartice. 

 

3. Kupovina u METRO Cash & Carry distributivnim centrima moguća je isključivo davanjem na uvid važeće METRO kartice. Lica koja su u kupovini sa registrovanim METRO Kupcem takođe moraju poštovati ove Opšte uslove prodaje u METRO-u, pri čemu je Kupac odgovoran za njihovo ponašanje. Deci  je dozvoljen pristup METRO objektima isključivo u pratnji i pod nadzorom roditelja/staratelja.

 

4. Pri ulasku u distributivne centre METRO-a, Kupac može da ostavi svoj prtljag ili lične stvari u ormariće-sandučiće na zaključavanje  koje obezbeđuje METRO.  Obezbeđenje METRO-a u slučaju sumnje, iz bezbedonosnih razloga, može izvršiti uvid u prtljag Kupca koji Kupac ne želi da ostavi u obezbeđene ormariće prilikom  kupovine. Na celom području distributivnog centra (napolju i unutra) zabranjeno je fotografisanje i/ili snimanje tehničkih sistema zaštite i/ili bilo koje drugo fotografsanje i/ili snimanje čije prikazivanje ili objavljivanje može naneti štetu METRO –u.

 

5. Kupac na sopstvenu odgovornost ulazi u distributivne centre METRO-a, koristi parking prostor i prevozna sredstva unutar kompleksa METRO-a.

 

6. METRO zadržava pravo da poništi METRO Karticu koja pripada Kupcu i raskine ugovorni odnos sa Kupcem ukoliko se Kupac ne pridržava odredaba ovih Opštih uslova prodaje ili ako se prilikom kupovine u METRO distributivnim centrima ponaša protivno uobičajenim i prihvaćenim standardima, bez prava na naknadu štete i bez posebnog navodjenja razloga i pisanog obaveštenja. U slučaju ovakvog raskida, Kupac neće više imati pravo kupovine u METRO distributivnim centrima.

 

7. U METRO distributivnim centrima, Cash&Carry trgovinskog formata, obavlja se trgovina na veliko uz prateću maloprodajnu delatnost te su istaknute MP cene sa PDV-om  i VP cene bez PDV-a. Podsticajne cene važe za vreme trajanja odnosnog prodajnog podsticaja a METRO zadržava pravo ograničenja količine robe po posebnim cenama koje može da kupi jedan Kupac. 

 

8. Kupcu se na ime kupljene robe izdaje fiskalni isečak. Plaćanjem robe, Kupac potvrđuje da roba nema vidljivih nedostataka u pogledu količine i kvaliteta. U slučaju skrivenih nedostataka robe Kupac je dužan da se javi službi koja je nadležna za odnose sa Kupcima. Kupac je obavezan da po prijemu proveri tačnost fiskalnog isečka.

 

9. Ispravnost električnih aparata i uređjaja može se proveriti isključivo uz prisustvo radnika METRO-a na mestima koja su posebno predvidjena za tu namenu. METRO ne garantuje da kupljeni proizvod odgovara naročitoj upotrebi za koju Kupac nabavlja odredjeni proizvod.

 

10. Pristup električnim instalacijama i tehničkoj opremi (alati, mašine itd.) u okviru prostorija i kompleksa METRO-a strogo je zabranjen.

 

11. Kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini viljuškara strogo je zabranjeno. Kupac je obavezan da stalno prati i poštuje upozorenja koja se tiču bezbednosti (table, boje, oznake) kao i usmeno date instrukcije od strane zaposlenih METRO-a kao i zvučne i svetlosne signale. METRO se oslobađa odgovornosti u slučaju bilo kakvih povreda i/ili materijalne štete koje nastanu usled nepoštovanja i nepridržavanja gore navedenih uslova pri čemu će Kupac snositi posledice odgovornosti koja proizilazi po osnovu tako nastale štete.

 

12. Samoposluživanje je dozvoljeno isključivo u prostoru koji je dostupan Kupcima i to na regalima najniže visine.

 

13. Ništavost neke od odredaba ovih Opštih uslova prodaje ne povlači ništavost ostalih odredaba i neće biti od uticaja na važenje i primenu ostalih odredaba ovih Opštih uslova prodaje.

 

14. Kupac se obavezuje da nadoknadi svaku eventualnu štetu koja nastane kao posledica nepoštovanja odredaba ovih Opštih uslova prodaje, nepridržavanja uputstava zaposlenih METRO-a ili na neki drugi način a u skladu sa odredbama važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

 

OPŠTI USLOVI KUPOVINE ZA FIZIČKA LICA SA DOSTAVOM ROBE

 

Sledeći Opšti uslovi važe za naručivanje i dostavu robe iz asortimana METRO Cash&Carry d.o.o. Beograd, poručene putem aplikacije „METRO Online portal“.

 

POJMOVI:

 

  • PRODAVAC:  označava Preduzeće za trgovinu »METRO Cash & Carry« d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd-Zemun, PIB: 102864104, matični broj: 17482700;
  • KUPAC: svako fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina, koje se registrovalo  putem aplikacije „METRO Online portal“ (u daljem tekstu “Aplikacija”) i poručilo Robu za dostavu za sopstvene potrebe tj. robu koja nije namenjena daljoj prodaji, prihvatajući sa tim ove opšte uslove kupovine. 
  • DOSTAVLJAČ:Pravno lice koje je angažovano od strane  Prodavca da izvrši uslugu dostave robe Kupcu
  • ROBA:              Odabrani artikli iz asortimana Prodavca, poručeni posredstvom Aplikacije.
  • METROONLINE PORTAL:      Aplikacija za internet poručivanje Robe za dostavu. Detaljnije informacije o METRO Online portalu Kupac može dobiti pozivanjem sledećeg broja telefona: 011/3777-311 (od ponedeljka do petka, od 09h do 16h.

 

I REGISTRACIJA NA ON LINE PORTALU:

Poručivanje robe započinje registracijom Kupca putem popunjavanja formulara dostupnog na Web portalu. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije. Proces registracije se završava prijemom podataka za pristup Aplikaciji, koje  Prodavac šalje na registrovanu e-mail adresu Kupca. Od momenta popunjavanja registracionog formulara do prijema registracionih podataka ne bi trebalo da prođe više od 24h, nakon čega će Kupac od Prodavca dobiti korisničko ime i šifru i tada može da pristupi Aplikaciji i poručivanju Robe. Metro će se potruditi da u što kraćem roku prosledi registracione podatke Kupcu.Ukoliko Kupac već ima registrovanu „Metro - prijatelji“ karticu za kupovinu u prodajnim objektima Metroa, potrebno je samo da unese broj kartice u registracioni formular, važeću e-mail adresu i važeći broj mobilnog telefona. Za kupovinu putem on line Portala za fizička lica Kupac ne može da koristi karticu  pravnog lica, ukoliko takvu karticu poseduje.Sve komentare, sugestije i predloge koje Kupac samoinicijativno i dobrovoljno dostavi Prodavcu,  Prodavac može koristiti bez dalje naknade i kao svoju informaciju.

Obrada podataka: METRO će prikupljati, obrađivati i/ili koristiti podatke o ličnosti koji se odnose na Kupca sadržane u registracionom formularu popunjenom putem Aplikacije i eventualne druge podatke koje mu Kupac tokom trajanja poslovnog odnosa samoinicijativno i dobrovoljno dostavi u svrhe predviđene Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti sa kojim se Kupac upoznao putem Web portala i  koje može dobiti slanjem zahteva na mail imenovanog lica za zaštitu podataka u Društvu:  dataprotection@metro.rs; zastitapodataka@metro.rs, što potvrđuje prihvatanjem ovih Opštih uslova kupovine. Obrada podataka se vrši u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim podzakonskim i drugim pravnim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.

 

II PROCES PORUČIVANJA:

Roba se smatra poručenom kada Kupac završi proces poručivanja robe u Aplikaciji. Proces poručivanja se sastoji od sledećih faza:

1. Izbor proizvoda i adrese za isporuku

2. Izbor datuma isporuke

3. Potvrda prijema porudžbenice

4. Praćenje statusa odvajanja porudžbine

5. Otpremnica (komunikacija ka Kupcu o dostupnim artiklima)

6. Komunikacija ka Kupcima o zamenskim artiklima

 

1. Izbor proizvoda i adrese za isporuku:

Kupac nakon logovanja na Aplikaciju, bira adresu za isporuku, a zatim u polje pretraga asortimana unosi pun ili delimičan naziv artikla koji želi da poruči. Odabir artikala za elektronsko poručivanje Kupac vrši pritiskom odgovarajućeg dugmeta „Korpa“. Za ispravan odabir željenog artikla odgovoran je Kupac, odnosno METRO neće biti odgovoran ukoliko porudžbina ne sadrži tačan podatak o vrsti Robe i željenoj količini. Poručivanje Robe se vrši svakog dana do 18:00 h za prvi sledeći dostavni dan. Kupac može otkazati porudžbinu do 18:00 h istog dana kada je robu poručio. Otkazivanje porudžbine se  vrši slanjem e-maila na naznačenu adresu info.online@metro.rs ili tel 011/3777-183 ili 011/3777 - 176. Minimalna vrednost porudžbine za dostavu robe je 5.000,00 dinara sa PDV-om. METRO zadržava pravo da izmeni navedene vrednosti, o čemu će blagovremeno obavestiti Kupca. Klikom na željeni proizvod, pre pritiska dugmeta „Korpa“, Kupac se prethodno može upoznati sa nazivom/vrstom proizvoda ili svih proizvoda iz unapred pripremljenog paketa, tipom i modelom u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje. Moguće je da fotografije I informacije sa online stranice ne odgovaraju u svakom trenutku i u potpunosti stvarnom izgledu proizvoda, iz tehničkih i drugih operativnih razloga (kao što su npr. dostavljanje od dobavljača ili ovlašćeno pribavljanje od trećih lica). Fotografije su ilustrativne prirode 

2. Izbor datuma isporuke

Metro dostava robe se vrši pet dana u nedelji i to:  Ponedeljkom, Utorkom, Sredom, Četvrtkom i Petkom (svi radni dani u nedelji). Metro zadržava pravo da izmeni navedene podatke o dostavnim danima, o čemu će blagovremeno obavestiti Kupca. Kupac može izabrati bilo koji dan u nedelji shodno navedenim dostavnim danima za isporuku Robe pod uslovom da je poručivanje završeno najkasnije do 18:00h prethodnog dana u odnosu na odabrani dostavni dan, (npr. Roba poručena u nedelju do 18:00h će biti isporučena u ponedeljak ili neki drugi dan ako tako odabere sam Kupac). Roba poručena nakon 18:00h se isporučuje drugog narednog dostavnog dana (npr. Roba poručena u nedelju nakon 18:00h, biće isporučena u utorak po pravilu ili neki drugi dan ako tako odabere sam Kupac).

3. Potvrda prijema Porudžbenice

Nakon obrade porudžbenice, Kupac na registrovanu e-mail adresu prima Potvrdu porudžbine sa ukupnom cenom poručene Robe. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da proverite da li se artikli nalaze u delu Aplikacije sa pregledom porudžbenice, ukoliko se ne nalaze molimo Vas da ponovite proces poručivanja kupovine ili nas kontaktirate na sledeći kontakt 011/3777-183.Navedena potvrda se odnosi samo na sistemski prijem Vaše porudžbine i ne odnosi se na potvrdu raspoloživosti svih količina u datom trenutku I potvrdu konačne cene za navedenu isporuku.

4. Praćenje statusa porudžbenice

Kupac u Aplikaciji može da prati status porudžbenice u svakom trenutku. Ispod su navedeni statusi porudžbenice: - Na čekanju – što znači da je Kupac uspešno poslao porudžbenicu - Potvđeno – Metro je primio porudžbenicu  i potvrdio njen prijem- Odvajanje robe- Odvojeno- Slanje u toku – poslata je otpremnica kupcu na registrovani e-mail- Fakturisano – štampanje fiskalnog isečka.

5. Obaveštenje o isporuci Metro (komunikacija ka kupcu o dostupnim artiklima)

Nakon odvajanja poručene robe za Kupca, izrađuje se Obaveštenje o isporuci sa jasnim informacijama Kupcu koja Roba i u kojoj količini je odvojena za dostavu, sa ukupnom cenom odvojenih proizvoda. Kupac Obaveštenje o isporuci dobija na registrovanu e-mail adresu. Slanje Obaveštenje o isporuci na registrovani e-mail Kupca  se smatra i momentom zaključenja ugovora o kupoprodaji robe na daljinu , u skladu sa ovim Opštim uslovima kupovine i Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

6. Komunikacija ka Kupcima o zamenskm artiklima

Metro će isporučiti sve poručene artikle kojih u trenutku odvajanja Robe ima na zalihama. Ukoliko neki od poručenih artikala nedostaju za isporuku, kupac po prijemu otpremnice na registrovanu e-mail adresu ima mogućnost da u vremenskom okviru od 10:00h – 12:00h, a najkasnije odabranog dostavnog dana, kontaktira Metro podršku na sledeći tel: 011/3777-183 ili 011/3777-176 i  slanjem na e-mail _info.online@metro.rs kako bi se dogovorila eventualna isporuka zamenskih artikala (artikala koji su iste vrste, ali od drugog dobavljača, različite cene, karakteristika i sl.) Ukoliko kupac ne kontaktira Metro radi dostave zamenskih artikala, obzirom da je minimalna vrednost isporuke 5.000,00 RSD, ukoliko je konačna vrednost porudžbine minimum 2.500,00 RSD zbog nedostatka artikala na zalihama (sa ili bez zamenskih artikala), METRO će izvršiti dostavu. Ukoliko je konačna vrednost ispod 2.500,00 RSD, METRO neće izvršiti dostavu Robe, o čemu će bez odlaganja obavestiti Kupca.

 

III DOSTAVA ROBE I POVRAT/REKLAMACIJE

Dostava robe

Dostavu robe Kupcu vrši Dostavljač.Dostavljač Kupcu vrši dostavu na adresu za dostavu unetu u Aplikaciju putem web portala. Dostava poručene robe se vrši prema rasporedu za dostavu kako je podešeno ili odabrano na napred opisan način u Aplikaciji. Prilikom isporuke Robe, Kupac potpisuje tovarni list kao dokaz da je robu primio u upisano vreme i Otpremnicu kao dokaz da Roba koju je preuzeo odgovara poručenoj, te da je Roba preuzeta od strane Kupca u ispravnom stanju. Uz to dobija i fiskalni isečak koji je u obavezi da sačuva kako bi isti imao  u slučaju naknadne reklamacije.

Povrat robe u momentu isporuke

Prilikom isporuke robe Kupac je u obavezi da zajedno sa licem koje je Robu dostavilo, pregleda Robu i izvrši količinsku proveru i proveru kvaliteta. U slučaju vidljivih nedostataka i oštećenja paketa, Kupac odmah izjavljuje reklamaciju Dostavljaču i odbija prijem. Na licu mesta se popunjava Zapisnik o neusaglašenosti (u tri primerka) koji potpisuju Kupac i Dostavljač i Robu čiji je prijem odbijen Dostavljač vraća u Metro. Takođe, u slučaju reklamacije u momentu preuzimanja robe, Kupac na otpremnici i fiskalnom isečku zaokružuje reklamirani i svojim potpisom to potvrđuje. Kupcu ostaje prvi primerak zapisnika kao i obeležen fiskalni isečak. Kupac će popuniti, potpisati i predati Dostavljaču i NI obrazac,. Dostavljač vraća Otpremnicu i druga dva primerka zapisnika o neusaglašenosti i NI obrazac Prodavcu. Kupac plaća vrednost isporučene robe umanjenu za vrednost – Robe čiji je prijem odbijen.Kada Kupac preuzme Robu i potpiše potvrdu prijema/otpremnicu, smatraće se da je preuzeo Robu bez vidljivih nedostataka i oštećenja. 

Reklamacija nakon isporuke

Ukoliko Kupac nakon prijema robe, naknadno utvrdi da postoje nedostaci usled kojih je onemogućena redovna upotreba artikla, a u roku propisanom Zakonom o zaštiti potrošača, radi podnošenja reklamacije, potrebno je da kontaktira Odgovorne osobe Metro-a na e-mail reklamacije.online@metro.rs ili telefon 011/3777-183  ili 011/3777-176 i popuni Obrazac za podnošenje reklamacije koji će mu biti dostavljen na registrovanu e-mail adresu. Nakon prijema reklamacije, Metro će slanjem poruke na registrovani e-mail Kupcu potvrditi prijem reklamacije I obavestiti Kupca o delovodnom broju pod kojim je reklamacija zavedena. Metro će kontaktirati Kupca radi postupka rešavanja po izjavljenoj reklamaciji i odgovoriti na reklamaciju pisanim putem, slanjem e-maila na registrovanu e-mail adresu Kupca i  rešiti Reklamaciju na način i u rokovima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Reklamacija Kupca je neblagovremena ukoliko je zakonski rok ua reklamaciju istekao.  Kupac nema pravo na reklamaciju za robu koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (kao što su sveži prehrambeni proizvodi , mleko, voće, povrće i sl) I drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača.Ukoliko je reklamacija osnovana i prihvaćena od strane Prodavca (METRO), Dostavljač će prvi sledeći dostavni dan nakon prihvatanja reklamacije, o svom trošku, preuzeti reklamiranu Robu i original fiskalni isečak koji je kupac u obavezi da sačuva i vrati Prodavcu. Uz originalni fiskalni isečak, Kupac predaje Dostavljaču i potpisanu Izjavu o reklamaciji  i popunjen i potpisan NI obrazac (osim u slučaju kada je reklamacija rešena zamenom za isti artikal iste vrednosti) radi postupanja po zahtevu za povraćaj novca. 

 

IV PLAĆANJE I POVRAT NOVCA U SLUČAJU ODBIJANJA PRIJEMA ROBE I REKLAMACIJE 

Kupac vrši plaćanje poručene Robe pouzećem odnosno prilikom isporuke Robe isključivo platnom karticom Dostavljaču.Kupcu se na ime kupljene robe izdaje fiskalni isečak.U slučaju odbijanja prijema robe tj.reklamacije uočene prilikom isporuke robe, Dostavljač na licu mesta umanjuje iznos odbijenog/reklamiranog artikla sa fiskalnog isečka i tako umanjen iznos naplaćuje. Kao dokaz iznosa za umanjenje sa kojim je saglasan i Kupac, popunjava se Zapisnik o neusaglašenosti, ,zaokružuje se sporni artikal na Otpremnici i fiskalnom isečku koje potpisuje Kupac i Dostavljač, i Kupac popunjava i potpisuje NI obrazac. U slučaju reklamacije uočene naknadno nakon odlaska Dostavljača, ukoliko se utvrdi osnovanost reklamacije, reklamacija se rešava povratom novca ili zamenom artikla  uz dokumentaciju opisanu u tački III ovih uslova. Novac će Kupcu biti vraćen na račun u zakonskom roku od maksimalno  15 dana od dana podnošenja reklamacije, o čemu će Kupac biti obavešten pisanim putem na registrovanu email adresu.

 

V CENE I KOLIČINE ARTIKALA NA APLIKACIJIU

Ukupnu cenu poručene Robe su uključeni: Cena pojedinačnih proizvoda iz korpe i Prodavčevi troškovi sortiranja i pakovanja Robe (manipulativni troškovi Prodavca) i dostave Robe, iz kog razloga se cene pojedinačnih artikala mogu razlikovati od cene istog artikla u prodajnim objektima Prodavca. Konačni račun može se razlikovati od iznosa prikazanog prilikom unosa porudžbenice ukoliko postoji razlika u odvojenoj količini Robe ili neki artikal nedostaje. Kupac u Aplikaciji, pored poručenog artikla ima osnovne smernice da li poručenog artikla ima trenutno na stanju ili nema u vidu signala. Signal ne garantuje da će robe biti na zalihama u trenutku odvajanja robe. Konačna cena se takođe može razlikovati zbog  cene za težinske artikle kao što su  cene za proizvode poput sireva, salama, voća i povrća, mesa I ribe, koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Npr. cena prikazana za određeni artikal može biti za 500 grama, a dostavićemo Vam odabrani artikal koji može odstupati po težini, npr. 520 gr. CCA oznaka u nazivu artikla označava približnu težinu artikla npr. ARO EMMENTALER CCA 2.5KG označava da  artikal približno teži 2.5 kg.Ukupne cene proizvoda u Aplikaciji su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om. Ukupna cena koju kupac dobije na fiskalnom isečku uz isporučene proizvode, je obavezujuća kako za Prodavca tako i za Kupca.Prodaja robe putem on-line Aplikacije  ne uključuje TAX FREE prodaju, koja je moguća isključivo kupovinom u distributivnim centrima Prodavca.

 

VI NAPOMENE

Prodavac ima diskreciono pravo da ograniči količine pojedinih proizvoda koje može da kupi jedan Kupac, u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba.Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih Uslova i pravila korišćenja Aplikacije .Prodavac takođe zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta zaposlenih koji vrše isporuku robe. Robu poručenu putem Aplikacije isporučujemo na unapred definisanoj terioriji Beograda bez prigradskih mesta. 

Cene iz kataloga ne važe za uslugu dostave, važe isključivo za prodaju u našim distributivnim objektima.Asortiman na Aplikaciji može biti manji ili se može razlikovati  od asortimana koji se nalaze u distributivnim centrima Prodavca.

 

VII ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od prijema robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem Izjave o odustanku. Popunjena i potpisana Izjava o odustanku se dostavlja slanjem na e-mail: reklamacije.online@metro.rs.  Nakon  prijema Izjave o odustanku, Kupac će dobiti e-mail kojim se potvrđuje prijem Izjave i daju dalje instrukcije Kupcu, u vezi povrata Robe. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu u primljenom stanju, uz originalni fiskalni isecak, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema e-maila i popuni i potpise NI obrazac. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (npr. sveži prehrambeni proizvodi: mleko, voće, povrće i dr.) i isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.Prodavac će izvršiti povraćaj novca u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku. Povraćaj novca izvršiće se na račun Kupca, o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila.

Izjava o odustanku
Preuzmite ovde
Reklamacioni list
Popunite ovde