KAKO POSTATI METRO KUPAC

Izdavanje METRO kartice je potpuno besplatno i jednostavno. Vašu karticu možete izvaditi u tri koraka.

Kupac

Ko može da stekne status kupca?

Preduzetnici i pravna lica koji mogu dobiti status kupca podrazumevaju sledeće oblike organizovanja:

Kuća

Privredna društva

 • društvo sa ograničenom odgovornošću
 • akcionarsko društvo
 • komanditno društvo
 • ortačko društvo
Kuća

Preduzetnici

 • samostalne zanatske radnje i slično
 • uključujući i umetničke i stare zanate
 • poslove domaće radinosti
 • advokati, sudski tumači itd 
Kuća

Drugi oblici organizovanja

 • poljoprivredna gazdinstva
 • udruženje građana
 • predstavništva, sindikati
 • diplomatsko konzularna predstavništva

Potrebna dokumentacija

Privredna društva

(društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo i ortačko društvo)

 

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ne stariji od 6 meseci
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje Opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik)
 4. Punomoćje potpisano i overeno od strane direktora ili drugog/ih zakonskog/ih zastupnika u čije ime se stupa u ugovorni odnos sa METRO-om, ukoliko potpisnik nije na osnovu zakona ovlašćen da potpiše Opšte uslove prodaje i OP obrazac

Preduzetnici

(fizička lica sa registrovanom delatnošću: samostalne zanatske radnje i slično, uključujući i umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti, advokati, sudski tumači itd.)

 

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (npr. rešenje o upisu u Advokatsku komoru za advokate), ne stariji od 6 meseci
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB).
 3. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje Opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik)
 4. Punomoćje potpisano i overeno od strane preduzetnika - vlasnika radnje ukoliko to lice nije Preduzetnik koji potpisuje Opšte uslove prodaje i OP obrazac

Ostali oblici organizovanja

(ustanove: predškolske ustanove, zdravstvena zaštita, domovi za stare, udruženja građana, zadužbine, predstavništva, sindikati, nevladine organizacije i slično)

 

 1. Dokaz o registraciji odnosno upisu u evidenciju nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 4. Punomoćje potpisano od strane nadležnog organa onog oblika organizovanja u čije ime se stupa u ugovorni odnos sa METRO-om, ukoliko potpisnik nije na osnovu zakona ovlašćen da potpiše Opšte uslove prodaje i OP obrazac
 5. Korišćenje pečata je obavezno, u skladu sa posebnim propisima za državne i druge organe
Posetite nas u najbližem METRO distributivnom centru
METRO distributivni centri se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Šapcu, Požarevcu i na Paliću.
Pronađite najbliži METRO distributivni centar

Ambasade i druga diplomatsko konzularna predstavništva (DKP/MO) moraju da prilože i: 

 

I) Za svrhu izdavanja novih ili obnovu postojećih METRO kartica za obavljanje kupovine u distributivnim centrima:  

 

1. Pisano ovlašćenje izdato od strane DKP/MO sa obaveznim pečatom i potpisom odgovornog lica (po preporuci na memorandumu), kojim se lice koje je potpisalo Opšte uslove prodaje ovlašćuje za predstavljanje tj. potpisivanje ugovora - Opštih uslova prodaje METRO-a, ukoliko Opšte uslove prodaje potpisuje predstavnik DKP/MO koji nije ovlašćen za zastupanje, pri čemu  je izdavanje METRO magnetnih kartica licima koja se ne nalaze na ovom spisku STROGO ZABRANJENO 

 

2. Ovlašćenje izdato (po preporuci na memorandumu) DKP/MO sa obaveznim pečatom DKP/MO i potpisom odgovornog lica, koje mora da bude poslato sa službenog e-maila DKP/MO (označenog na sajtu Ministarstva Spoljnih Poslova), i kojim se ovlašćuju konkretno određena lica da mogu, u ime i za račun  DKP/MO, u METRO Distributivnim centrima, kupovati robu (imajući u vidu da METRO kartice glase na ime i prezime svakog pojedinačnog nosioca). Na ovom dokumentu-ovlašćenju DKP/MO je u obavezi da dostavi spisak lica koja imaju pravo nabavke za službene potrebe i spisak lica koja imaju pravo nabavke za lične potrebe DKP/MO. Spisak lica, pored imena i prezimena, može da sadrži i brojeve službenih legitimacija navedenih lica, izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Ovlašćenje sa spiskom lica, mora biti dostavljeno u originalu (sa pečatom DKP/MO i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje).Ukoliko lica navedena na spisku ne poseduju službene legitimacije izdate od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, a ovlašćena su da mogu u ime DKP/MO kupovati robu u METRO Distributivnim centrima za službene potrebe DKP/MO, ista neće moći da izvrše kupovinu robe bez PDV-a u METRO Distributivnim centrima.U vezi sa dokumentacijom neophodnom za ostvarivanje prava na kupovinu robe bez PDV od strane ove kategorije kupaca, videti internu proceduru FN 004 - Uputstvo za prodaju robe diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, a ako se prodaja ili dostava vrši kupcima u vezi sa međunarodnim ugovorima, ugovorima o donaciji i zajmu, videti i proceduru  FN - 005 Uputstvo za poresko oslobođenje

Poljoprivredna gazdinstva:

Za poljoprivredna gazdinstva, kao poseban slučaj registrovanja, potrebno je da prilože kopiju Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, potvrde o obnovi registracije za tekuću godinu (Uverenje o aktivnom statusu),  kopiju legitimacije Poljoprivrednog gazdinstva i ličnu kartu na uvid, a  Opšte uslove prodaje da overe potpisom. Ime i prezime poljoprivrednika, kao i matični broj poljoprivrednika naveden u Potvrdi o upisu u registar moraju biti identični sa podacima sa njegove lične karte.

Klub prijatelji & METRO
Pitajte METRO
Stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja!
Kontaktirajte nas
Iskoristite prednosti kupovine u METRO-u
pitajte metro
niste pronašli željeni odgovor?
Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja!  
Kontaktirajte nas
Kontakt
metro katalog
sve ponude na jednom mestu
Budite u toku sa aktuelnim ponudama!  
Pogledajte sve kataloge
Action teaser novi katalozi