zaštita podataka

Zaštita podataka

Kompanija METRO Cash & Carry d.o.o. sa zadovoljstvom pozdravlja Vašu posetu našoj veb-stranici i zahvaljuje Vam što ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. METRO Cash & Carry d.o.o. ozbiljno pristupa zaštiti Vaših podataka o ličnosti u želji da se osećate sigurno dok boravite na našoj internet stranici.

 

Našom Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želeli bismo da Vas obavestimo o tome koje informacije METRO Cash & Carry d.o.o. prikuplja prilikom Vaše posete našoj veb-stranci i kako se iste koriste.
 
Prikupljanje i obrada opštih informacija
Prilikom Vaše posete METRO Cash & Carry d.o.o. veb-stranici, automatski se prikupljaju opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Veb-serveri koji se koriste u tu svrhu automatski prikupljaju sledeće podatke: ime Vašeg internet provajdera, veb-stranicu sa koje ste nas posetili, veb-stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja naše veb-stranice u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.
 
Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti
Svrha prikupljanja podataka jeste pruženje mogućnosti posetiocima veb-stranice da se popunjavanjem formulara odnosno slanjem e-maila obaveste o dodatnim informacijama koje ih interesuju u vezi sa kompanijom METRO Cash & Carry d.o.o. Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem formulara ili slanjem e-mailova, kao i prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala. Tom prilikom posetilac naše veb-prezentacije daće pismeni pristanak na ovakav način prikupljanja podataka o ličnosti, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima (adresa i e-mail adresa navedeni su niže). Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na gore opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije METRO Cash & Carry d.o.o. Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima, ni mi, ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama.

 

Pravo na ispravku i obaveštavanje o obradi podataka i opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti
Imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u imprintu ili osobi zaduženoj za obradu podataka (adresa i e-mail adresa navedeni su niže). Posetilac veb-stranice ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u imprintu ili osobi zaduženoj za obradu podataka.

Posetilac web stranice ima pravo da zahteva od rukovaoca podacima da ga istinito i potpuno obavesti o obradi podataka o ličnosti, da izvrši uvid u prikupljene podatke koji se na njega odnose, i da ih kopira, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac podacima je dužan da zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

 
Čuvanje podataka
Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
 
Cookies
Na našoj veb-stranici trenutno ne koristimo cookies, ali zadržavamo pravo na njihovo korišćenje u određenim oblastima veb-stranice ako je potrebno za aplikaciju ili uslugu koje pružamo.
 
Bezbednost

Kompanija METRO Cash & Carry d.o.o, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade  podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.
 
Kontakt
Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite licu koje podatke prikuplja na teritoriji Republike Srbije – rukovaocu podacima, koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći. Usled neprekidnog razvoja interneta neophodno je da našu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.

Autorska prava ©METRO Cash & Carry d.o.o. 2019.
Sva prava zadržana.