Postanite kupac

METRO kartica

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Izjava
Kompanija METRO Cash & Carry d.o.o. sa zadovoljstvom pozdravlja Vašu posetu našoj web stranici i zahvaljuje Vam što ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. METRO Cash & Carry d.o.o. ozbiljno pristupa zaštiti Vaših podataka o ličnosti u želji da se osećate sigurno dok boravite na našoj Internet stranici.
Našom Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želeli bismo da Vas obavestimo o tome koje informacije METRO Cash & Carry d.o.o. prikuplja prilikom Vaše posete našoj web stranci i kako se iste koriste.

Prikupljanje i obrada opštih informacija

Prilikom Vaše posete METRO Cash & Carry d.o.o. web stranici, automatski se prikupljaju opšte informacije koje se ne koriste kao  podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu automatski prikupljaju sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja naše web stranice u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Svrha prikupljanja podataka jeste pruženje mogućnosti posetiocima web stranice da se popunjavanjem formulara odn. slanjem e-maila obaveste o dodatnim informacijama koje ih interesuju u vezi sa kompanijom METRO CASH & CARRY D.O.O..Podaci o ličnosti  se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem formulara ili slanjem e-mailova, kao i prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala. Tom prilikom posetilac naše web prezentacije daće pismeni pristanak na ovakav način prikupljanja podataka o ličnosti, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.  Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima (adresa i e-mail adresa navedeni su niže).Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na gore opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije METRO CASH & CARRY D.O.O.. Vaše  podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama.

Pravo na ispravku i obaveštavanje o obradi podataka i opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti

Imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva  rukovalac podacima,  ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u imprintu ili osobi zaduženoj za obradu podataka (adresa i e-mail adresa navedeni su niže).Posetilac web stranice ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u imprintu ili osobi zaduženoj za obradu podataka (adresa i e-mail adresa navedeni su niže).Posetilac web stranice ima pravo da zahteva od rukovaoca podacima da ga istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvrši uvid u prikupljene podatke koji se na njega odnose, i da ih kopira, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.Rukovalac podacima je dužan da zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

Čuvanje podataka

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Cookies

Na našoj web stranici trenutno ne koristimo cookies, ali zadržavamo pravo na njihovo korišćenje u određenim oblastima web stranice ako je potrebno za aplikaciju ili uslugu koje pružamo.

Bezbednost

Kompanija METRO CASH & CARRY D.O.O., odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje,  preduzima tehničke, kadrovske  i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade  podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Kontakt

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Va da se obratite licu koje podatke prikuplja na teritoriji Republike Srbije – rukovaocu podacima, koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da našu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.


Autorska prava  ©METRO Cash & Carry d.o.o.  2018.
Sva prava zadržana.