Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti dobavljača

METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon"), daje sledeće: Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti dobavljača

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti Dobavljača (»Obaveštenje«)

 

1. Podaci o rukovaocu i licu za zaštitu podataka o ličnosti
1.1 Svrha ovog Obaveštenja je pružanje informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti [kao i obradu kontakt podataka zaposlenih kod Vas] (u daljem tekstu "Dobavljač") od strane METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, sa sedištem na adresi Autoput za Novi Sad 120, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17482700 koje se u smislu Zakona smatra rukovaocem Vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu "Rukovalac" ili "Metro"), i stoga odgovornim za obrade Vaših podataka o ličnosti kako je objašnjeno u nastavku. 
1.2 Svaka obrada podataka o ličnosti od strane Rukovaoca će se odvijati u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.
1.3 Rukovalac je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti, e-mail adresa zastitapodataka@metro.rs i/ili  dataprotection@metro.rs. Možete u bilo koje doba kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti na navedene kontakte.
2. Vrste podataka o ličnosti Dobavljača koje Rukovalac obrađuje
2.1 Rukovalac će prikupljati i obrađivati, ukoliko postoji potreba, Vaše podatke o ličnosti, kao i podatke o ličnosti određenih  zaposlenih kod Vas, uključujući ali se ne ograničavajući na sledeće:
2.1.1 Podaci dobavljača: ime, PIB, matični broj, JMBG i ostale podatke i/ili dokumentaciju javno dostupnu kod Agencije za privredne registre i/ili drugih javnih registara, PDV broj, broj bankovnog računa, IBAN (samo inostrani dobavljači), SWIFT kod (samo inostrani dobavljači), podatke o osnovnoj adresi, adresi za poručivanje, adresi za plaćanje i adresi za vraćanje, i to za svaku adresu: ulicu i broj, poštanski broj, grad, naziv i kod zemlje, video snimke nadzornih kamera Metro-a, registracioni broj vozila,
2.1.2 Podaci kontakt lica ili vozača/dostavljača kod Dobavljača: ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, broj mobilnog telefona, adresu elektronske pošte, broj lične karte lica koji dostavlja robu za Dobavljača, snimke video nadzora (podaci iz tačke 2.1.1 i 2.1.2 dalje zajedno u tekstu "Podaci Dobavljača").
3. Svrha obrade i pravni osnov za obradu Podataka Dobavljača
3.1 Obradu Podataka iz tačke 2.1.1 i 2.1.2  vršimo po osnovu izvršenja ugovora sa Vama (izvršavanja obaveza predviđenih ugovorom, plaćanje faktura, knjiženje robnih i troškovnih faktura, svakodnevno poslovanje sa Dobavljačem,  itd.).
3.2 Dalje obrađujemo Podatke Dobavljača po osnovu poštovanja pravnih obaveza, u sledeće svrhe: plaćanja poreza, statističke i istraživačke svrhe, kao i druge obaveze prema nadležnim organima, kao i po osnovu učešća u bilo kakvom sudskom ili drugom sporu radi zaštite naših prava.
3.3 Dalje obrađujemo Podatke Dobavljača po osnovu ostvarenja naših legitimnih interesa, u sledeće svrhe: procena finansijske solidnosti 
Dobavljača, IT podrška - korišćenje programa i aplikacija, zaštita imovine i lica u koje svrhe se sprovodi video nadzor, ispitivanje eventualnih prevara učinjenih od strane Dobavljača, praćenja da li postoje sankcije Dobavljača (npr. trgovinske ili finansijske sankcije), otkrivanje i sprečavanje nezakonitog ponašanja u odnosu na Rukovaoca od strane Dobavljača, sprovođenje poslovne revizije i istrage radi utvrđenja postojanja dugovanja prema Metro-u .  
4. Primaoci Podataka o ličnosti Dobavljača
4.1 Podaci o ličnosti Dobavljača će biti dostavljeni:
Pružaocima usluga obezbeđenja i računovodstva za Metro; revizorima i drugim pružaocima usluga poslovne revizije i istraga predviđenih tačkom 3.3. iznad, nadležnim organima i sudovima na njihov zahtev.
5. Prenos Podataka Dobavljača
5.1 U svrhu uspostavljanja jedinstvenog sistema automatske obrade podataka za sva privredna društva koja posluju u okviru Metrou grupe Rukovalac će izvršiti prenos prikupljenih Podataka Dobavljača, iz tehničkih razloga u Republiku Nemačku, odnosno drugu zemlju potpisnicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti ("Konvencija") (Poljska), u kojoj se nalaze jedinstveni SAP centri Osnivača Rukovaoca kao  i u Indiju (koja nije potpisnica Konvencije) gde se takođe nalaze servisni centri Rukovaoca odnosno odgovarajuća članica Metro grupe koja pruža Rukovaocu usluge obračuna, knjiženja i fakturisanja. Rukovalac je za prenos podataka o ličnosti u Indiju obezbedio sprovođenje odgovarajućih mera zaštite bez posebnog odobrenja Poverenika regulisane članom 65. stav 2 Zakona s tim da se radi dobijanja konkretnijih informacija o merama 
zaštite Dobavljači mogu obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na kontakt podatke iz tačke 1.3 gore.
6.   Rok čuvanja Podataka Dobavljača
6.1 Podaci Dobavljača će se čuvati do isteka ili raskida ugovora sa Dobavljačem ili u okviru perioda koji je razumno potreban u skladu sa svrhom obrade Podataka o ličnosti, odnosno kada je takav rok određen zakonom;
6.1.1 Podaci Dobavljača se čuvaju u svakom slučaju ako postoji zakonska obaveza Rukovaoca da čuva Podatke Dobavljača u određenom vremenskom roku u skladu sa knjigovodstvenim, poreskim i ostalim propisima;
7. Prava Dobavljača
7.1 Dobavljač u vezi sa obradom podataka
koju vrši Rukovalac, ima:
7.1.1 pravo na pristup Podacima Dobavljača;
7.1.2 pravo na ispravku, dopunu, brisanje I ograničenje obrade;
7.1.3 pravo na prigovor;
7.1.4 pravo na prenosivost Podataka Dobavljača;
7.1.5 pravo da podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
7.2 Zahtev u vezi sa ostvarivanjem svojih prava Dobavljač podnosi Rukovaocu u pismenoj ili elektronskoj formi.
7.3 Rukovalac može ograničiti prava Dobavljača u vezi sa obradom njegovih/njenih podataka, u slučajevima propisanim Zakonom.
8. Obaveznost davanja Podataka o ličnosti i automatizovano donošenje odluka
8.1 Davanje Podataka Dobavljača bazirano je na slobodnoj volji, međutim dostavljanje određenih Podataka Dobavljača od strane Dobavljača je neophodno za svrhu izvršenja i prethodnog zaključenja ugovora sa Rukovaocem. U slučaju da Dobavljač odbije da dostavi takve Podatke o ličnosti Rukovalac neće biti u mogućnosti da zaključi i izvrši ugovor sa njim/njom.
8.2 Prilikom obavljanja ovde navedenih aktivnosti poštovaće se obaveza čuvanja tajnosti predmetnih Podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima.

Notification on processing of suppliers' personal data (“Notification”)

 

1.1. The purpose of this Notice is to provide information on the processing of your personal data [as well as the processing of your employee contact information] (hereinafter referred to as "the Supplier") by METRO CASH AND CARRY DOO Belgrade, seat Autoput za Novi Sad 120,, Republic of Serbia, registration number 17482700 deemed to be the controller of your personal data (hereinafter referred to as "Controller" or "Metro") within the meaning of the Law, and therefore responsible for the processing of your personal data as explained below.
1.2. Any processing of personal data by the Controller shall be carried out in accordance with the Law and other by-laws regulating the area of personal data protection.
1.3. The Controller has designated Data Protection Officer, e-mail address zastitapodataka@metro.rs and/or dataprotection@metro.rs. You can contact the Data Protection Officer on the above-mentioned contact details at any occasion.
2. Categories of the Supplier's personal data processed by the Controller
2.1  Provided that there is a need the Controller shall collect and process the following categories of your personal data, and personal data of your employees, including but not limited to the following (hereinafter referred to as "Supplier Data"):
2.1.1 Supplier data: name, TIN, registration number, JMBG and other data and / or documentation publicly available from the Agency for Business Registers and / or other public registers, VAT number, bank account number, IBAN (foreign suppliers only), SWIFT code (only foreign suppliers), primary address, ordering address, billing address and return address, for each address: street and number, zip code, city, name and country code, Metro surveillance camera videos, registration vehicle number,
2.1.2 Data on contact persons or drivers/delivery persons employed with Supplier: name and surname of contact person, telephone number, mobile phone number, e-mail addressID card number from persons which delivers goods for  the Supplier, the video surveillance records (data from point 2.1.1 and 2.1.2 together jointly as "Supplier data").
3. Purposeand legal basis  of processing the Supplier's data
3.1 We process data from point 2.1.1 and 2.1.2 based on the performance of the agreement with the you (performance of obligation prescribed by agreement, payment of issued invoices, posting goods and costs invoices, daily business with the Supplier, etc.).
3.2 We furthermore process Supplier data based on compliance with legal obligations, for the following purposes: payment of taxes, statistical and research purposes, as well as other obligations to the competent authorities and on the basis of participation in any litigation or any other disputes referring to the protection of our right.
3.3    We furthermore process your Personal data based on our legitimate interests, for the following purposes: evaluation of Supplier’s financial standing, IT support - use of programs and applications, asset protection as well as protection of the person for the purposes of which video surveillance will be carried out, examination of possible fraud committed by Supplier, sanctions monitoring (e.g. trade and financial sanctions), preventing and detecting unlawful and/or criminal behavior towards the Controller, by  the Supplier, conducting an business audit and investigation to determine whether there is any debt to Metro .
4. Recipients of the Supplier's Personal data
4.1 Personal data of the Supplier shall be provided to:
Providers of security and accounting services for Metro; auditors and other providers of business audit and investigations provided for in paragraph 3.3. above, to the competent authorities and courts at their request.
5. Transfer of the Supplier's data
5.1 For the purpose of establishment of an unique system of the automatic data processing system for all companies operating within the Metro group, the Controller shall transfer the collected Supplier data of the  Supplier for technical reasons to the Republic of Germany, or to another country party to the Convention for the Protection of Individuals (''Convention'') (Poland) with regard to Automatic Processing of Personal data, where are unique SAP centres of the Controller Founder's as well as in India (which is not a signatory to the Convention) where the Controllerr's service centers are also located, that is, a corresponding member of the Metro group that provides the Controller with billing, bookkeeping and invoicing services. The Controller has ensured the implementation of appropriate safeguards for the transfer of personal data to India without the specific authorization of the Commissioner governed by Article 65. paragraph 2 of the Act, but in order to obtain specific information on security measures Suppliers may contact the person for protection of personal data by the contact information referred to in item 1.3 above.
6. Period for which Supplier data will be stored
6.1 Supplier data shall be stored until the agreement with Supplier has been expired or terminated or within period which is reasonably necessary in accordance with the purpose of processing the data, i.e. when such period is determined by law;
6.1.1 The Supplier data are stored in each case if there is a legal obligation on the Controller to store the Supplier data for a specified period of time in accordance with accounting, tax and other regulations;
7. The Supplier's Rights
7.1 The Supplier, in connection with the processing of data by the Controller, has:
7.1.1 the right of access to Supplier data;
7.1.2 the right to rectification, completion, erasure and restriction of processing;
7.1.3 the right to object;
7.1.4 the right on Supplier data portability;
7.1.5 the right to lodge a complaint with the Commissioner for Information of Public Importance and Supplier data Protection.
7.2 The Supplier shall submit a request regarding the exercise of his rights to the Controller in writing or in electronic form.
7.3 The Controller may restrict the Supplier's rights in relation to the processing of his/her data, in cases prescribed by the Law.
8. Obligation to provide Personal data and automated decision making
8.1 Providing of the Supplier's data is based on its free will, however, the submission of certain Personal data by the Supplier is necessary for the purpose of performance of agreement and its prior conclusion. In the event that the Supplier refuses to provide such data, the Controller will not be able to conclude and execute the agreement with him/her.
8.2 When performing the activities listed herein, the obligation to keep confidential the Personal data will be respected, in accordance with the Law and other relevant regulations.

Kontaktirajte nas u vezi sa zaštitom podataka
Uvek možete da nas kontaktirate u vezi sa zaštitom podataka
Možete nam uputiti sve dodatne zahteve, pritužbe ili upite.
Kontaktirajte nas

Autorska prava ©METRO Cash & Carry d.o.o. 2020.
Sva prava zadržana.