Obaveštenje o obradi podataka

METRO CASH AND CARRY D.O.O. Beograd, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018), daje sledeće:

Obaveštenje o obradi podataka

1. Svrha obaveštenja

Ovim Obaveštenjem kompanija METRO CASH&CARRY d.o.o. Beograd, matični broj 17482700, kao Rukovalac (u daljem tekstu “mi” ili “METRO”) odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti, želi da Vas informiše u skladu sa čl. 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Zakon ili ZZPL”) o obradi  podataka u vezi sa Vašom prijavom i tokom postupka po prijavi. Svaka obrada podataka o ličnosti od strane Poslodavca će se odvijati u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.
Ako zasnujemo radni odnos sa Vama, dodatno ćemo Vas obavestiti o korišćenju Vaših podataka u vezi sa radnim odnosom, na osnovu zaključenog ugovora o radu. 

2. Kontakt podaci Rukovaoca podataka

METRO CASH&CARRY d.o.o. Beograd 
Autoput za Novi Sad 120
11080 Beograd
Srbija

3. Kontakt podaci Saradnika za zaštitu Podataka o ličnosti imenovanog od strane Rukovaoca

METRO CASH&CARRY d.o.o. Beograd 
-Saradnik za zaštitu podataka- 
Autoput za Novi Sad 120
11080 Beograd
Srbija
E-Mail: dataprotection@metro.rs i/ili zastitapodataka@metro.rs 

4. Predmet obrade, svrha nameravane obrade i  pravni osnov za obradu

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i  obrađujemo u kontekstu Vaše prijave, u onom obimu u kojem ste nam podatke i dostavili prilikom prijave (on - line ili mailom) ili u toku postupka po prijavi. Podaci o ličnosti (u daljem tekstu i „podaci“) su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet određen ili odrediv, npr. Vaše  ime, prezime, adresa i mesto prebivališta, broj telefona ili datum rođenja. Identitet je odrediv ako se fizička osoba može identifikovati direktno ili indirektno, posebno dodeljivanjem identifikatoru kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih karakteristika koje izražavaju fizičke, fiziološke, genetske, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
Dokumenti za prijavu ili dokumenti dostavljeni u toku postupka po prijavi, mogu da sadrže posebnu vrstu podataka o ličnosti. U skladu sa  čl. 17. ZZPL, posebna vrsta podataka o ličnosti su  podaci koji otkrivaju rasno i etničko poreklo, političko mišljenje, versko (npr. iInformacije o religiji/denominaciji) ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju (npr. podaci o stepenu teškog invaliditeta) ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Ako Vaš CV sadrži posebnu vrstu podataka o ličnosti, ne obrađujemo ove podatke namerno, izuzev ako je to zahtev konkretne pozicije. Izričito Vas molimo da nam ne dostavljate takvu vrstu podataka, ukoliko to ne zahteva konkretna pozicija. 
Dodatno, obrađujemo podatke koje nam dostavljate putem e-maila kada nas kontaktirate. 
Ako nam dostavite Vašu prijavu i dokumente putem e-maila, obrađujemo podatke sadržane u dostavljenoj prijavi.
Takođe, možemo da prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora trećih lica (npr. medija, mreže za zapošljavanje) i da obrađujemo podatke o ličnosti koje nam dostave naše agencije za zapošljavanje kako bismo pronašli odgovarajuće kandidate za naša upražnjena radna mesta. Za korišćenje takvih izvora treće strane važe odgovarajući uslovi trećih strana. 
U nastavku Vas informišemo o svrhama za koje obrađujemo Vaše podatke i pravnim osnovima njihove obrade.

 

a. Obrada podataka za odluku o zasnivanju radnog odnosa
Prikupljamo sve podatke o ličnosti koje dostavite svojom slobodnom voljom tokom postupka prijave ili u toku postupka po prijavi. Mi dalje koristimo podatke koje smo prikupili u skladu sa zakonskim odredbama iz javno dostupnih izvora trećih strana (npr. medija, mreža za zapošljavanje) i naših agencija za zapošljavanje (više detalja potražite u tački d). To nam omogućava da procenimo Vaše veštine i utvrdimo da li ste odgovarajući kandidat za upražnjeno radno mesto u našoj kompaniji.
Podaci koje kandidati dostavljaju slobodnom voljom i na čiju obradu pristaju samim dostavljanjem, mogu posebno da uključuju: ime i prezime, ako je primenjivo vaš akademski stepen, datum i mesto rođenja, kontakt podaci (adresa i mesto prebivališta e-mail, telefon i/ili broj mobilnog telefona), pol, bračni status i podatke o članovima porodice/deci; dokumenti za prijavu (popratno pismo, CV, potvrde), poznavanje stranih jezika, veštine, podaci o naknadama (npr. očekivana zarada), regionalna mobilnost (spremnost na rad van mesta prebivališta); državljanstvo, radna dozvola, podaci o zdravstvenoj sposobnosti; lična fotografija; prethodna uverenja, ukoliko su potrebna za upražnjeno radno mesto; podaci računa u slučaju refundacije putnih troškova. 
Naše odluke u procesu prijave i u toku postupka po prijavi,  zasnivamo na dostavljenim podacima koji su apsolutno neophodni kako bismo procijenili vašu podobnost za upražnjeno radno mesto i u okviru zakonskih zahteva. Na primer, mi koristimo Vaše profesionalne kvalifikacije da odlučimo da li da Vas pozovemo u uži izbor ili lični utisak sa intervjua kako bismo odlučili da li da Vam ponudimo posao za koji Ste se prijavili. 
Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz člana 12. st. 1 tačka 2) ZZPL.

Rukovalac može prikupljati i obrađivati, u vezi sa dostavljenom prijavom kandidata i sledeće podatke: Logfiles (lični podaci u vezi sa Vašim korišćenjem interneta i intraneta-United-a (pristupi serveru), URL ili podaci o posećenim website-ovima, vreme i datum aktivnosti i idenitifikacioni podatak PC-a koji je korišćen; Radi ostvarivanja naših legitimnih interesa obrađujemo podatke koji se tiču Vaših logfile-ova odnosno lične podatke u vezi sa Vašim korišćenjem interneta i intraneta (pristupi serveru), URL ili podaci o posećivanju website-ovima, vreme i datum aktivnosti i identifikacioni podatak PC-a koji je korišćen. Naš legitimni interes u ovom slučaju predstavlja efektivno održavanje sigurnosti sistema, upravljanje sistemima i osiguranje usklađenosti sa internim i zakonskim propisima.

b.       Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti
Ako nam, kao deo dokumenata o prijavi, dobrovoljno i suprotno našem izričitom zahtevu pošaljete posebne vrste podataka o ličnosti u vezi sa čl. 17. st. 1 ZZPL (npr. informacije o Vašem političkom mišljenju ili članstvu u sindikatu), obradićemo ih na osnovu Vašeg pristanka. Ovo se takođe odnosi na posebne vrste podataka koje nam naknadno dostavite u toku postupka po prijavi.
Dobrovoljnim dostavljanjem ovih podataka pristajete na čuvanje ovih posebnih vrsta podataka o ličnosti kao dela postupka po prijavi. 
U ovakvim slučajevima informacije su uvek dobrovoljne i prikupljaju se isključivo  na osnovu Vašeg pristanka, koji Ste dali dobrovoljnim dostavljanjem ovih podataka. 
Ako nas zakon obavezuje da obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti iz člana 17. stav 1 ZZPL (npr. Informacije o verskoj pripadnosti/denominaciji ili invaliditetu) obradićemo Vaše podatke samo za svrhu određenu zakonom (npr. plaćanje poreza ili poštovanje zakona o radu, obezbeđenja obaveza iz propisa bezbednosti i zdravlja na radu, zakona o zdravstvenom osiguranju i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). 
Ove posebne vrste podataka o ličnosti ne uzimamo u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru kandidata, osim ako to nije obaveza propisana zakonom. Na primer, u nekim oglasima za posao se može oglasiti da osobe sa invaliditetom imaju povlašćeni tretman u skladu sa važećim zakonima.
Pravni osnov za obradu (i) dobrovoljno dostavljenih podataka  proizilazi iz člana 17. st 2 ZZPL; (ii) obaveznih na osnovu zakona proizilazi iz člana 17, stav 2 tačka 2 ZZPL.

c. Obrada podataka na osnovu Vašeg pristanka 
Ako vas ne razmatramo za poziciju za koju ste se prijavili, ali vidimo Vas kao potencijalnog kandidata za buduće pozicije, mi ćemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u našoj bazi podataka, pod uslovom da Ste na to prethodno pristali. Ako pristajete na čuvanje podataka iz Vaše prijave u našoj bazi podataka, kako bismo u budućnosti mogli da Vas direktno kontaktiramo u vezi sa odgovarajućim upražnjenim radnim mestom, čuvaćemo podatke o kandidatu – kako je i do sada predviđeno - kao što je gore navedeno pod a, u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti. Ako smo Vas već intervjuisali, možemo uključiti i kratku procenu o Vama u bazu podataka.
U slučaju neodgovarajuće prijave, pristajete da razmotrimo Vašu prijavu za odgovarajuća upražnjena mesta u našoj kompaniji.  
Vaše podatke čuvamo dok ne opozovete pristanak, dok Vaša prijava ne bude povučena ili konačno odbijena.
Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz čl. 12 st. 1 tačka 1. ZZPL.

d. Proaktivna potraga za odgovarajućim kandidatima
Mi (I) prikupljamo podatke o ličnosti iz javno dostupnih izvora (npr. medija, mreža za zapošljavanje) ili (ii) obrađujemo podatke  o ličnosti koje nam dostave naše agencije za zapošljavanje kako bismo pronašli odgovarajuće kandidate za upražnjeno radno mesto u našoj kompaniji. Ove podatke o ličnosti koristimo samo za procenu sposobnosti kandidata, utvrđivanje da li je kandidat pogodan za upražnjeno radno mesto u našoj kompaniji i da pozovemo kandidata da se prijavi na odgovarajuću poziciju. Podaci sa mreža za zapošljavanje obrađuju se samo u skladu sa odgovarajućim uslovima operatora konkretne mreže, ograničeno na informacije koje ste učinili dostupnima o sebi u javno dostupnim on line mrežama ili platformama sa profesionalnim fokusom. 
Prikupljeni podaci o ličnosti kandidata uključuju - ako su i kako su dostavljeni - informacije kao što je gore navedeno pod a.

Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz čl. 12. st. 1 tačka 1 ZZPL; čl. 12 st. 1 tačka 6 ZZPL.

e. Usklađenost sa zakonskim zahtevima i pravnim obavezama 
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo radi ispunjavanja zakonskih obaveza. Po tom osnovu, možda će biti potrebno da Vaše podatke prosledimo trećim licima (npr. nadležnim državnim organima) kako bismo ispunili zakonske obaveze za dostavljanjem informacija ili izveštavanje. Pored toga, možemo obraditi Vaše podatke da bismo dokazali, izvršili ili branili legitimne interese, posebno u vezi sa tužbama protiv diskriminacije, i prosleđivati ih trećim licima (npr. advokatima, sudovima, javnim tužilaštvima). Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz čl. 12 st. 1 tačka 3 ZZPL i čl. 12 st. 1 tačka 6 ZZPL. Naš legitimni interes se zasniva na usklađenosti poslovanja i izvršenju pravnih obaveza, kao i u odbrani od pravnih zahteva koji su usmereni protiv nas i u sprečavanju bilo kakve štete za našu kompaniju.

f. Prenos podataka 
Vaši podaci će se proslediti eksternim primaocima samo ako smo zakonom obavezni da pružimo  informacije, prijavimo ili prosledimo podatke (vidi gore), pod uslovom da Ste pristali na prenos podataka trećim licima ili eksternim pružaocima usluga koji postupaju u naše ime kao obrađivači podataka. Prethodno, Vaše podatke o ličnosti će obrađivati samo naši ovlašćeni zaposleni izO ljudskih resursa. 
Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz čl. 12 st. 1 tačka 1 ZZPL; Čl. 12 st. 1 tačka 3 ZZPL; Čl. 45 PDPL.

5. Izvori

      Podatke koje nismo direktno prikupili od Vas, prikupljamo iz sledećih izvora:  
Državni ili drugi nadležni organi, npr. poreski organi,
Vaši bivši poslodavci, ako Ste pristali da ih kontaktiramo tokom procesa zapošljavanja,
Javno dostupni podaci (npr. mediji, mreže za zapošljavanje), 
Agencije za zapošljavanje.

6. Primaoci podataka 

Vaši podaci će u početku biti prosleđeni odeljenju za ljudske resurse Rukovaoca na dalju obradu i proveru. Odeljenje za ljudske resurse zatim će proslediti Vaše podatke u svrhu postupanja po prijavi zaposlenima unutar naše kompanije koji su uključeni u odgovarajući postupak odabira kandidata i koji će zatim koristiti Vaše podatke u skladu s tim. Nakon uspešnog završetka procesa selekcije, možemo da prenesemo Vaše podatke u Vaš lični dosije. Svi podaci će se naravno tretirati poverljivo.
U nastavku navodimo moguće kategorije eksternih primalaca Vaših podataka o ličnosti: 
Provajder IT usluga 
Data centri 
Kurirske usluge
Nadležni državni organi
Pravni savetnici
Banke
Agencije za zapošljavanje

7. Prenos podataka u druge države

U svrhu uspostavljanja jedinstvene platforme za sva privredna društva koja posluju u okviru Metro Grupe, iz tehničkih razloga, Rukovalac može izvršiti prenos prikupljenih Podataka o ličnosti Lica na koje se podaci odnose u države članice Metro Grupe, potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti. 

8. Period čuvanja

Mi inicijalno čuvamo Vaše podatke o ličnosti tokom trajanja procesa selekcije. 
Ako upražnjeno radno mesto ne ponudimo Vama, izbrisaćemo Vaše podatke šest meseci nakon završetka bilo kojeg povezanog procesa selekcije, osim ako niste pristali na dalje čuvanje. U slučaju pristanka, čuvaćemo Vaše podatke sve dok vaš pristanak ne bude opozvan. Ako je Vaša prijava prihvaćena i zasnujete radni odnos sa nama, uputićemo vam obaveštenje o zaštiti podataka zaposlenih koji objašnjava kako se Vaši podaci obrađuju.
Duži rokovi čuvanja takođe mogu biti posledica činjenice da su podaci neophodni za dokazivanje, izvršenje ili odbranu od pravnih zahteva ili zbog propisane zakonske obaveze čuvanja. Podaci će biti sačuvani koliko god je neophodno za ispunjenje svrhe. Pravni osnov za obradu ovih podataka proizilazi iz čl. 12 st. 1 tačka 3 ZZPL; Čl. 12 st. 1 tačka 3 ZZPL; Čl. 45 ZZPL.

9. Obaveza prosleđivanja podataka 

Za neke podatke o ličnosti koje nam date u vezi sa Vašim radnim odnosom, prosleđivanje ovih podataka zahteva se zakonom ili ugovorom ili je potrebno za uspostavljanje ili pravilno izvršavanje Vašeg ugovora o radu. Zbog toga ste dužni da nam date ovakve podatke. Želeli bismo da istaknemo da, ukoliko nam takve podatke ne dostavite, to može značiti da Vas ne možemo zaposliti u našoj kompaniji ili ne možemo da ispunimo pojedinačne obaveze koje proizilaze iz ugovora o radu. 


10. Vaša prava kao subjekta podataka 

Kao subjekt podataka,tj. Lice na koje se podaci odnose, možete se obratiti našem Saradniku za zaštitu podataka u bilo koje vreme sa zahtevom u slobodnoj formi putem gore navedenih kontakata radi ostvarivanja svojih prava u skladu sa ZZPL. Ova prava su sledeća: 
Pravo na pristup Podacima o ličnosti; 
Pravo na ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade; 
Pravo na prigovor; 
Pravo na prenosivost Podataka o ličnosti;
Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, ali opoziv pristanka u tom slučaju ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva; 
Pravo da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu Podataka o ličnosti. 

Zahtev u vezi sa ostvarivanje svojih prava kandidat podnosi Rukovaocu u pismenoj ili elektronskoj formi. Rukovalac može ograničiti prava kandidata u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka o ličnosti, u slučajevima propisanim Zakonom.

11. Automatizovano donošenje odluka / profiliranje

Ne koristimo automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje. 
 

Zbog mogućih izmena u gore opisanoj obradi ili relevantnih zakona, može biti potrebna i izmena ovog obaveštenja o zaštiti podataka. U tom slučaju ćemo Vas obavestiti o izmenama. Ukoliko izmene utiču na obradu koja se zasniva na pristanku, od Vas ćemo tražiti novi pristanak, u slučaju potrebe.

METRO karijera
Tražite Posao?
Zainteresovani ste za posao u kompaniji METRO?
Prijavite se ovde!